Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Før 1995 var der ingen kollektiv varmeforsyning i Vorupør. Men ved borgerinitiativ blev Vorupør Kraftvarmeværk en realitet og i dag er tilslutningsgraden 90%. Der produceres strøm og varme på to naturgasmotorer. Men når det blæser så meget at vindmøllestrøm er billigere end naturgas, så er det værkets store elkedel, som varmer fjernvarmevandet op. Så i Vorupør er de ikke kede af blæsevejr.

Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Toosholmvej 6, Nr. Vorupør
Tlf.: +45 97 93 82 27
www.voruporkraftvarme.dk
post@voruporkraftvarme.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage før
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Parkering ved værket
 • Offentlig transport: NT busstoppested ved Vorupør kirke 1 km fra kraftvarmeværket
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk / engelsk.

 

er grundlagt i 1995 som et såkaldt barmarksværk, dvs. et decentralt energiproducerende anlæg, som er placeret på en bar mark tæt på forbrugerne i et lille bysamfund, hvor der ikke i forvejen findes kollektiv varmeforsyning.

vorupoer_20130304_0028Vorupør Kraftvarmeværk blev til på initiativ af en gruppe borgere som ønskede en driftsikker, miljørigtig varmeforsyning til konkurrencedygtige priser. Projektet vandt hurtigt tilslutning blandt de øvrige borgere i Vorupør og i maj måned 1995 kunne Vorupør Kraftvarmeværk indvies. Fire år senere afviklede Vorupør Kraftvarmeværk en tilslutningskampagne i samarbejde med Elsparefonden og Naturgas Midt Nord. Den gav 30 nye forbrugere og i dag er ca. 90% af byens varmeforbrugere tilsluttet fjernvarmenettet. På landsplan er ca. 62 % af alle danske husstande opvarmet med fjernvarme. Stadig stigende oliepriser gør, at fjernvarme forbliver en konkurrencedygtig varmeforsyning, også selv om perioder med stabile eller faldende fjernvarmepriser i Vorupør indimellem afløses af perioder med prisstigning. Trods prisstigninger indlemmer Vorupør Kraftvarmeværk løbende nye andelshavere. 347 forbrugere er tilkoblet varmeforsyningen fra Vorupør Kraftvarmeværk.
Værket fyres med naturgas samt med el når overskudsproduktionen fra vindmøller medfører at strøm er billigere end naturgas. Strømmen omdannes til varme i en 1 MW elkedel som blev installeret i 2012. Borgerne i Vorupør kan glæde sig over en betydelig mere miljørigtig varme end tidligere. Med skrotning af 250 oliefyr er Co2 (kuldioxid) udledningen nedbragt med 4200 tons om året og udledningen af So2 (svovldioxid) nedbragt med 7700 kg om året.Varmeværkets skorsten er udsmykket af kunstneren Bjørn Søndergaard som er bosat i Vorupør. Han har også stået for farvevalg til selve bygningen både udvendig og indvendig.

Motorer

vorupoer_20130304_0026Vorupør Kraftvarmeværk drives af to naturgasmotorer fra østriske Jenbacher, de yder hver for sig 1,1 MW varme og 0,736 MW el. Det er to kraftfulde maskiner der larmer så meget, at høreværn er påbudt når man færdes i maskinrummet. Motorerne er tilkoblet røggasvaskere der sørger for at udvinde energi fra røggassen som udvikles når naturgassen forbrændes. Røggassen er 500 grader varm når den ledes ind i røggasvaskeren og kun 50 grader varm når den ledes ud af skorstenen.
I 2005 blev de to Jenbacher motorer sendt til fabrikken i Østrig, hvor de er produceret, til en omfattende renovering. De nyrenoverede motorer har større ydeevne end tidligere, hvilket har resulteret i en besparelse på 200.000 kr. årligt i indkøb af naturgas. Vorupør Kraftvarmeværk forbruger mellem 1,3 og 1,4 millioner kubikmeter naturgas om året.

Fra vind til varme med byens største elkedel

vorupoer_20130304_0021Den 30. marts 2012 indviede borgmester Lene Kjeldgaard Jensen en ny elkedel på Vorupør Kraftvarmeværk. Elkedlen fungerer som en stor dypkoger der varmer vand op ved hjælp af billig overskudsstrøm fra vindmøller. Når vindmøllerne i meget blæsende perioder producerer mere strøm end forbrugerne kan aftage bliver strømmen billigere end naturgassen og dermed kan det betale sig for kraftvarmeværket at bruge strøm i stedet for gas til at producere varmt vand. Elkedlen kan også regulere el-nettet, ved ubalance i nettet kan elkedlen regulere op eller ned i effekt og dermed stabilisere el-nettet. Processen foregår automatisk, dvs. at el-nettet konstant overvåges og når spænding og frekvens stiger eller falder, kobles elkedlen automatisk ind eller ud. Elkedlen kan regulere i 60 trin. Elkedlen fra det svenske firma Värmbaronen er en 400 volt almindelig lavspændingskedel som består af fire moduler på hver 255 kW. Med elkedlen placerer Vorupør Kraftvarmeværk sig helt i front med hensyn til udviklingen af fremtidens energiforsyning. Her vil elkedler nemlig kunne spille en vigtig rolle for de decentrale smart grids, hvor energien produceres og forbruges lokalt. I elkedlerne lagres vindenergien som varme, hvilket er med til at sikre at overskudsstrømmen fra danske vindmøller ikke sælges billigt eller endda med tab til udlandet.

Jagten på kWh

vorupoer_20130304_0027Driften af et kraftvarmeværk er en evig jagt på ekstra kWh og kilder til energitab. Så selv om ledningsnettet i Vorupør Kraftvarmeværks forsyningsområde er forholdsvist nyt holdes der konstant øje med rør og stikledninger, så eventuelle lækager eller andre problemer opdages så tidligt som muligt. Derfor var der heller ikke langt til handling, da det viste sig at stikledningerne, der leder vandet fra hovedledningen ude i vejen ind til hver enkelt husstand, viste sig at være overdimensionerede. De 32 mm tykke rør ledte vandet alt for langsomt frem til varmeveksleren med stor afkøling til følge. Løsningen var simpel: Et tyndere rør på 20 mm blev ført gennem det oprindelige rør og gennemløbshastigheden steg til det tredobbelte. En højere fremløbstemperatur hos forbrugeren betyder bedre udnyttelse af varmen, hvorved fjernvarmeværket kan spare på produktionen af varmt vand og dermed reducere varmeudgiften. Reduktion af varmetab var også grunden til at kraftvarmeværkets to akkumuleringstanke i 2004 fik efterisoleret taget med et ekstra lag isolering. Resultatet, i form af fald i energitab fra tankene, kunne måles omgående. Alt det varme vand der produceres på værket ledes ud i tankene før det kommer ud til forbrugerne. To pumper inde på værket pumper vandet rundt i fjernvarmesystemet. Om vinteren er den største pumpe i brug, men om sommeren kan der spares energi ved at køre med den lille pumpe.

Vandbehandling

Spædevandet fra vandværket behandles i et blødgøringsanlæg på kraftvarmeværket for at skåne fjernvarmesystemet mod bl.a. tilkalkning og korrosion. F.eks. tilsættes vandet kemikalier, der binder ilten i vandet og lud som holder pH-værdien på mellem 9 og 10. For at forhindre korrosion i fjernvarmesystemet skal pH-værdien være mellem 9,6 og 10,0. Endelig producerer værket sin egen nitrogen, der bruges som et slags låg i akkumuleringstankene for at forhindre indtrængen af atmosfærisk luft, som kan give korrosion i tankene.

El direkte til forbrugerne

Vorupør Kraftvarmeværk producerer årligt en mængde strøm svarende til årsforbruget i 1100 husstande. Ca. 39% af den naturgas som værket fyrer med bliver til el mens resten bliver til varme. Oprindeligt blev elproduktionen fra Vorupør Kraftvarmeværk sendt til en transformerstation i Sjørring, hvorfra Thy-Mors Energi sendte strømmen tilbage til Vorupør. Omvejen kostede et stort energitab i ledningsnettet mellem Vorupør og Sjørring. Derfor blev el-nettet i og omkring Vorupør i 2004 moderniseret og forstærket således at den lokalt producerede strøm nu sendes direkte ud til forbrugere i Vorupør og Faddersbøl.

Styringstabel og fjernaflæste målere

vorupoer_20130304_0025Sammen med årsopgørelsen udsender Vorupør Kraftvarmeværk en styringstabel, som er et godt redskab for forbrugerne til at registrere det månedlige forbrug. På tabellen er fortrykt det forventede årsforbrug fordelt på årets måneder. Således kan kunden let sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års forbrug. På den måde kan man opdage uregelmæssigheder i forbruget som f.eks. en defekt ventil eller utætheder i systemet – inden en uventet stor varmeregning dumper ind af brevsprækken.
Siden 2007 har fjernvarmemålerne været radioaflæste, hvilket sker ca. en gang om måneden. Dette er også med til at sikre forbrugerne mod uventede høje regninger.

Andelstanken imponerer gæster

Siden opstarten har Vorupør Kraftvarmeværk haft mange udenlandske besøgende, som alle bliver imponerede over, hvor høj udnyttelsesgraden af energien er. Der produceres el og varme med en udnyttelsesgrad på 99% af naturgassen. De to Jenbacher motorer ligger blandt landets bedste med hensyn til effektivitet og virkningsgrad for denne type motorer. Også den danske model med mindre, decentrale forbrugerejede fjern- og kraftvarmeværker, som udelukkende har til formål at yde en service for andelshaverne, imponerer de udenlandske gæster, som primært kender til store statslige eller privatejede energiselskaber. Andelstanken er rodfæstet i dansk kultur, og hvor andelsmejerierne og brugsforeningerne er på retur er den fællesejede energiproduktion i fremmarch.

Priser

Hvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Ifølge Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Vorupør Kraftvarmeværk 620 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 15.725 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 19.408 kr.
Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, også kaldet de variable bidrag, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

Faktaboks

 • Bygget 1995
 • 2004 efterisolering af akkumuleringstankene
 • 2005 de to Jenbacher motorer fabriksrenoveres
 • 2,5 MW naturgasfyret kedel, reserve
 • 2 stk. naturgasmotorer, Jenbacher, 1,1 MW varme og 0,736 MW el med røggasvekslere
 • 1 MW elpatron-modul, Värmbaronen
 • 2 stk. 300 m3 akkumuleringstanke.