Vesløs Varmeværk A.m.b.a

På det lille fjernvarmeværk i Vesløs fyres udelukkende med træbriketter. Brændslet er et affaldsprodukt fra en møbelfabrik i nærheden og indkøbes i fællesskab med Østerild Fjernvarmeværk, da det er billigere at købe større mængder. Vesløs Varmeværk samarbejder også med Østerild og Frøstrup varmeværker om weekendvagter. På den måde holdes driftsudgifter nede og varmeprisen i bund.

Vesløs Varmeværk
Møllebakvej 4, 7742 Vesløs
Tlf. +45 97 99 30 33

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: 10 personbiler eller 2 busser
 • Offentlig transport: NT busstoppested 500 m væk
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk / engelsk.

 

er et 100 % co2 neutralt træbriketfyret fjernvarmeværk stiftet i 1994 med det formål at forsyne borgerne i landsbyen Vesløs med varme. 130 brugere er tilknyttet fjernvarmen i Vesløs, som producerer ca. 4 millioner kWh om året. Ingen områder inden for forsyningsområdet har tilslutningspligt.

vesløs_fjernenergi_03242010_98Brændslet til Vesløs Varmeværk kommer fra møbelfabrikken NJA Møbler i Nors der leverer omkring 8-900 tons træbriketter til værket om året. På fabrikken i Nors presses savsmuld til briketter uden nogen former for tilsætningsstoffer. Materialet er meget tørt med en fugtighed på mellem 8-10 %.

Automatisk styret anlæg

I 2011 blev værkets elanlæg renoveret og et nyt SRO system installeret. SRO står for Styring Regulering Overvågning og betegner et samlet elektronisk system til styring og overvågning af et automatisk anlæg. Investeringen i SRO systemet blev foretaget både for at spare strøm og for at optimere driften af værket. Desuden var det ikke længere muligt at skaffe reservedele til det oprindelige elanlæg.
vesløs-fjernvarme_20130218-DSC_4950-EditVesløs Varmeværk råder over to 450 kWh kedler som begge er i drift, i sommerperioden dog kun den ene. Fra dosérbeholderen på gårdspladsen føres træbriketterne via frekvensstyrede snegle ind i kedlerne. Frekvensstyringen sikrer at mængden af materiale altid er tilpasset kedlernes kapacitet på et givent tidspunkt.
Pga. værkets størrelse er det fritaget for at betale NOx afgift til staten. Afgiften gælder for kraft- og varmeværker som producerer over 1 MW om året og afkræves for udledning af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2) til luften. For at rense røgen fra kedlerne for skadelige stoffer, passerer den gennem en røgcyklon, hvor de skadelige partikler udskilles og bundfælder sig, inden den rensede røg ledes ud af skorstenen.

Drift og vedligehold

Vesløs Varmeværk er gældfri i 2019 og selv om anlægget til den tid vil være 25 år gammelt er der ikke planer om større renoveringsarbejder. Kedler til tørt brændsel har generelt længere levetid end kedler til vådt brændsel som f.eks. træflis, hvor levetiden anslås til omkring 25 år. Desuden udføres årlige tjek af ledningsnettet som termograferes så eventuelle fejl opdages og kan udbedres. F.eks. har termografien afsløret at der visse steder i ledningsnettet sker indsivning af regnvand i isoleringsmaterialet rundt om rørene. Dette medfører kondensdannelse som med tiden vil lede til tæring på rørene udefra. Men de problemer kan undgås fordi fejlen er opdaget i tide og kan udbedres.
vesløs-fjernvarme_20130218-DSC_4948-EditMåleraflæsning hos forbrugerne foretages af værket en gang om året. I den forbindelse bliver der også lejlighed til en snak om energibesparelser, korrekt udnyttelse af fjernvarmen og andre gode råd. Fremløbstemperaturen er på ca. 81 grader men returtemperaturen skal helst være 40 grader for at fjernvarmevandet er udnyttet optimalt hos brugeren. Derved sparer både fjernvarmeværket og kunden penge.
Driftsmæssigt samarbejder Vesløs Varmeværk med de to andre fjernvarmeværker i området, Frøstrup og Østerild. De tre værker indgår i et vagtfællesskab hvor driftslederne skiftes til at have weekendvagt på alle tre værker ad gangen.

Vandkvalitet

Et fjernvarmeanlæg er et lukket system hvor vandet cirkulerer mellem værket og forbrugerne. Vandkvaliteten er afgørende for værkets drift og derfor kontrolleres vandkvaliteten i fjernvarmesystemet løbende. F.eks. må der ikke være for meget ilt i vandet da ilt tærer stålet i fjernvarmerørene. Korrosion af rørene kan også forekomme hvis vandet er for surt og derfor tilstræbes en pH værdi på mellem 9 og 10.

Priser

Hvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Vesløs Varmeværk 615 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 17.125 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 19.063 kr.
vesløs-fjernvarme_20130218-DSC_4959-EditDisse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, også kaldet de variable bidrag, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

 

Faktaboks

 • Stiftet 1994
 • 2011 nyt SRO elanlæg, Weiss
 • 2002 ny lagerbygning
 • 2 stk. 450 kWh træbriketfyrede kedler, Danstoker/Justesen.