Solgården i Hundborg – et ældrecenter med god energi

Klimaskærm, vedvarende energi og bæredygtige løsninger var blot nogle af de elementer der blev tænkt ind i projektet da der skulle bygges nyt ældrecenter i Hundborg. Nybyggeriet lever op til Energiklasse 2020 kravene i overensstemmelse med Thisted Kommunes miljøpolitik.

Områdecenter Solgården
Solgårdsvej 14, 7700 Thisted
Tlf. 99 17 39 70
solgaarden@thisted.dk
Områdeleder Annette Jensen.

Solgården viser gerne det nye hus frem og fortælle om det pædagogiske arbejde.

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Kontakt områdeleder Annette Jensen for information og bestilling. Email asj@thisted.dk
 • Deltagerantal: Maks. 30 deltagere
 • Pris for besøg: Maks. 12 deltagere: 300 kr. Maks. 30 deltagere: 500 kr. Brød til kaffen eller frokostanretning kan forudbestilles i køkkenet
 • Parkering: Parkeringsplads overfor centeret
 • Offentlig transport: NT busstoppested på Vorupørvej ca. 300 meter fra Solgården
 • Toilet: Ja.

 

I 2012

indviedes det 3800m2 store nye ældrecenter Solgården med 32 to-rums lejligheder samt kontorer, omklædning, produktionskøkken og brugercenteret Valsen. Byggeriet kom i stand efter det for nogle år siden stod klart, at man med plejehjemmet Solgården i Hundborg, som åbnede for de første beboere i 1967, stod over for et valg: Lukning eller nybyggeri.

solgaarden_20130415_10Bygninger og faciliteter levede ikke længere op til moderne plejestandarder og forventninger til et plejecenter. Men beboere, medarbejdere og lokalbefolkningen var ikke glade for tanken om at nedlægge plejehjemmet, som altid har været et aktiv i lokalsamfundet. Hundborg har en lang tradition for ældrepleje siden lægen Valdemar Buus, med lægepraksis på Vorupørvej 175, i 1907 opførte et lille privathospital i sin baghave. Hospitalet blev efter Buus død i 1935 drevet som alderdomshjem, indtil Solgården blev opført i slutningen af 1960’erne. Ældreomsorg er en del af byens identitet og i 2011 påbegyndtes byggeriet af et nyt, tidssvarende plejecenter i Hundborg.

Energiklasse 2020

Det nye Solgården er et af de mest energirigtige byggerier i Danmark, hvilket falder godt i tråd med Thisted kommunes målsætning om at energiforsyningen i kommunale bygninger skal komme fra vedvarende energikilder. I 2009 vedtog Thisted Byråd en meget ambitiøs plan for fremtidens energiforbrug i kommunale bygninger. Planen beskriver bl.a. at alt kommunalt byggeri udenfor fjernvarmeområder fra 2010 som minimum skal overholde lavenergiklasse 2020. Byggeriet af Solgården er fremtidssikret med hensyn til energioptimering, idet det opfylder Erhvervs- og byggestyrelsens krav til fremtidens CO2 neutrale byggeri som er formuleret i Energiklasse 2020, et tillæg til bygningsreglementet. Energiklasse 2020 er verdens skrappeste energikrav til byggeri og indebærer at fra 2020 må nyopførte bygninger kun bruge 25% af den energi, som var rammen i nybyggeri frem til 2010. Energibesparelserne opnås bl.a. gennem bedre isolering og vedvarende energiløsninger.

Bæredygtighed og vedvarende energiløsninger

Klimaskærm

solgaarden_20130415_8For at minimere bygningens klimaskærm, er bygningen holdt i en meget kompakt form. Den runde form og de to etager bevirker at overfladearealet begrænses, hvilket mindsker varmetabet og dermed giver et mere energirigtigt hus. Klimaskærmen er så vidt muligt ubrudt, ligeledes for at mindske varmetabet mens facaden, som er opført uden på bygningens klimaskærm, giver et samlende indtryk af bygningen. Store vinduesflader med trelags lavenergiruder giver masser af dagslys, hvilket både er godt for indeklimaet og nedsætter forbruget af kunstig belysning. I vinterhalvåret bidrager solen til opvarmning i rummene gennem ruderne, mens integreret solafskærmning forhindrer overophedning om sommeren.

Isolering

Tagkonstruktionen er udstyret med 500 mm polystyrenisolering, hvilket også gør sig gældende for gulvene. I ydervæggene er indlagt 380 mm mineraluldsisolering.

Jordvarme

Som kilde til centerets opvarmning og varme brugsvand er der etableret et jordvarmeanlæg på området. Jordvarme er en særdeles miljørigtig opvarmningsform der nedsætter bygningens CO2 udslip betragteligt. Et jordvarmeanlæg udnytter den oplagrede, passive solenergi som findes i jordens øverste lag. Anlægget består af 5,5 km jordvarmeslanger der er gravet ned i jorden. I slangerne cirkulerer væske som optager varmen fra jorden, der via tre varmepumper på tilsammen 122 kW kan anvendes til opvarmning af bygningen og varmt brugsvand.

Solfangere

Et solfangeranlæg sørger sammen med jordvarmeanlægget for varmt brugsvand til centeret. 40 m2 solfangere er placeret på bygningens sydvendte tag for at få den optimale udnyttelse af solens stråler. Placeringen er et godt eksempel på, at det er muligt at skabe god arkitektur og samtidig tilgodese de energimæssige sparehensyn. I et nybyggeri som Solgården, hvor energiløsninger er integreret i arkitekturen, udgør solfangere og solceller et flot element i smuk harmoni med bygningens form.

Et solfangeranlæg er i stand til at optage og omsætte sollys til varmeenergi. I solfangeren cirkulerer en væske som optager varme fra solens stråler når de rammer anlægget. Den opvarmede væske ledes over i en varmtvandsbeholder, hvor den afgiver varme til bygningens brugsvand og evt. til rumopvarmningen. Derefter cirkulerer væsken tilbage til solfangeren hvorefter processen gentages.

Solceller

solgaarden_20130415_11På Solgårdens sydvendte tag er placeret 108 solcellepaneler som tilsammen dækker 260m2. Solcelleanlægget producerer årligt i gennemsnit ca. 23.000 kWh med en effekt på 26 kWp, der anvendes i bygningsdriften. Solcellerne drives af sollys og består af dioder som omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af fotoelektrisk effekt.

Det gode hverdagsliv

Det har været vigtigt for ledelsen på Solgården og forvaltningen i Thisted kommune, at det nye byggeri og tankerne om bæredygtighed kunne spille med i den strategi, der er for livet på plejehjemmet. Her er fokus på det gode hverdagsliv med udgangspunkt i beboernes liv og identitet. Det betyder bl.a. at ældrecenteret har forskellige husdyr både ude og inde, som giver alle husets brugere daglige oplevelser der sætter kulør på tilværelsen. Mange af beboerne kommer fra landet og derfor var det vigtigt, at byggeriet havde lys og luft og god kontakt til de udendørs arealer. Huset er en cirkulær bygning i to etager med en boenhed på hver. Den runde form gør at alle lejligheder ha en flot udsigt fra stuen, mens indersiden af bygningen samler sig om et beskyttet gårdrum.

solgaarden_20121119_5Kulør på tilværelsen var også den gennemgående tanke da der skulle vælges indretning. Solgårdens ledelse entrerede med et indretningsfirma der rådgav om farver og materialer. Stilen er helt bevidst moderne, for at matche byggeriet, og meget farverig med store billeder på væggene og knald på farverne på boligtekstilerne. Samtidig er møbler og andet inventar specifikt målrettet brugergruppen og meget praktisk anvendeligt i hverdagen.

I indretningen af boligerne er der lagt stor vægt på signalværdier, hvor ting der signalerer institution minimeres til fordel for en indretning der er så normal og hjemlig som mulig. F.eks. er der ikke installeret loftlift i lejlighederne fordi en synlig loftlift sender et tydeligt signal om at “det bare er et spørgsmål om tid før du får brug for den”. Der er selvfølgelig forberedt til loftlift, så den kan installeres hvis behovet opstår, men på Solgården gøres en aktiv indsats for at holde beboernes funktioner ved lige. Også badeværelserne er indrettet så normalt som muligt. F.eks. kan toilettet indstilles i to forskellige højder, så man undgår at bruge et fysisk hjælpemiddel som toiletforhøjer, og blandingsbatteriet i håndvasken kan nås fra en kørestol. Filosofien bag normal indretning er, at jo mindre hjælpeforanstaltninger ses i det daglige, jo mindre er der brug for dem. Der er god, positiv energi i at omgivelserne ikke hele tiden minder om at kræfterne og helbredet ikke er, hvad det var engang. Ydermere er de hjemlige omgivelser befordrende for at alle behandler hinanden mere ligeværdigt, hvilket er endnu et bevidst valg i Solgårdens tilgang til ældrepleje.

Brugercenteret Valsen

solgaarden_20120914_3Udover plejeboliger råder Solgården også over et brugercenter der kan bruges af alle pensionister og efterlønsmodtagere i Thisted kommune. I centeret er der forskellige kurser og aktiviteter bl.a. it-cafe, motionsrum og hobbyværksted.

Partnere

Det ny Solgården er med Thisted kommune som bygherre realiseret af en række samarbejdspartnere.

Arkitekter:

Rådgivende ingeniører:

Entreprenør:

mens Thing og Wainø Landskabsarkitekter  har taget sig af udendørsarealerne.

Fakta

 • Stiftet 1967
 • Nybyggeriet Ældrecenter Solgården indviet 2012
 • 122 kW varmepumpe- og jordvarmeanlæg
 • 40 m2 solfangere med en forventet årsproduktion på 12.000 kWh
 • 260 m2 solcellepaneler med en årlig gennemsnitsproduktion på ca. 23.000 kWh.