Ovesø og Sønderhå Plantage

Velkommen til Ovesø som er en af Danmarks længste og smalleste søer. Med sine omkring 8 kilometers længde dækker den et areal på ca. 353 hektar. Søen er desuden ret lavvandet og bliver ikke meget mere end 2,5 m dyb.

  • P-plads for enden af Sønderhå Hedevej med borde og bænke
  • 3 shelters i Sønderhå Plantage med bålplads, brænde og muldtoilet
  • Informationstavler i Sønderhå Plantage
  • Gravhøje
  • Tilflugtsborgen Madstedborg
  • Flora, orkidé-engen: Gøgeurt, eng-troldurt, eng-nellikerod, gul iris, krybende baldrian, vandmynte, hjertegræs og kæruld
  • Fauna, Ovesø: Skaller, brasen, sandart og gedde.  Rørsanger, rørspurv, sivsanger, kærsanger, blåhals, sangsvane, sædgås, odder
  • Lystfiskertegn gældende for en dag, en uge eller et år kan bl.a. købes hos Thy Turistbureau.

 

Ove Sø har

stået i forbindelse med havet mod vest. I stenalderen udgjorde søen en del af et større område med fjorde og vådområder. Gennem årene bevirkede den generelle landhævning, at stenalderhavet trak sig tilbage og efterlod fjordsystemerne inde i landet som afspærrede søer. Pollenanalyser viser at denne overgang fra fjord til sø for Ovesøs vedkommende skete omkring 5000 år før Kr.f. I dag ligger Ovesø 3 meter over havets overflade.

Ude i søen ligger øen Madstedborg som gemmer på resterne af et voldsted. Voldstedet er nævnt i skriftlige kilder fra middelalderen, hvor det tilhørte Vestervig kloster. Voldstedets alder og oprindelse er ikke kendt men strækker sig muligvis meget længere tilbage i historien end til middelalderen. Sandsynligvis er der tale om en tilflugtsborg, dvs. et forsvarsværk hvor lokalbefolkningen kunne trække sig tilbage, når fjenden stod for døren. I dag er det ikke krigere, men derimod køer som går i land på Madstedborg, når de hvert forår sejles ud til øen for at græsse.

Sejlads og fiskeri på Ovesø

Ovesø er en del af Hvidbjerg Å-systemet, et sammenhængende system af åer, kanaler og søer som strækker sig fra Sjørring i nord til Krik Vig i syd. Fra 15. juni til nytår er det tilladt at sejle i kano eller kajak både på Ovesø og i resten af Hvidbjerg Å-systemet. I Sønderhå Plantage er der shelters og bålplads, som kan benyttes gratis efter først til mølle princippet.sønderhå-plantage_20130606-DSC_1361

På det stykke af søbredden som ligger ved Sønderhå Plantage er det tilladt at fiske med stang. Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du have et gyldigt lystfiskertegn. Lystfiskertegn gældende for en dag, en uge eller et år kan bl.a. købes hos Thy Turistbureau.

Ovesø er en forholdsvis næringsrig sø, hvilket har betydning for hvilke fisk der trives her. I søen findes især skaller, brasen, sandart og gedde.

Orkidé-engen

Mellem Sønderhå Plantage og Ovesø ligger en helt særlig blomstereng med et væld af fine plantearter. Blandt de mest sjældne er den fredede orkidéart gøgeurt, som her findes i tre varianter samt et ukendt antal hybrider.
sønderhå-plantage_20130606-DSC_1338-EditPå orkidé-engen kan man således opleve maj-gøgeurt, purpur-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt, men de kan være svære at kende fra hinanden, da de laver krydsninger. Maj-gøgeurten kan dog kendes på de plettede blade og de tilbagebøjede flige på blomstens underlæbe. Purpur-gøgeurtens blomster derimod har underlæber, hvor fligen bøjer opad og danner en skål. Stedet er især værd at besøge i orkideernes blomstringstid i maj, juni og juli. Men husk at gøgeurten er fredet og ikke må hverken plukkes, graves op eller beskadiges.

Af andre fine planter på engen kan nævnes eng-troldurt, eng-nellikerod, gul iris, krybende baldrian, vandmynte, hjertegræs og kæruld. Alle er arter som trives i næringsfattig, kalk- og vandmættet bund og på lysåbne arealer. Fra Skt. Hans vil man kunne træffe på får, køer eller heste på arealet, som ved græsning og færdsel sørger for at engen ikke gror til så de sjældne planter skygges væk. Det er tilladt at færdes på engen, blot man tager hensyn til dyr og planter.
sønderhå-plantage_20130606-DSC_1360Engen nås ved at følge skovvejen langs Sønderhå Plantage ca. 400 m fra parkeringspladsen for enden af Sønderhå Hedevej. Langs skovvejen er der flere klaplåger ind til området.

Naturbeskyttelse

Ovesø er en del af Natura 2000 område nr. 27 som også omfatter Hvidbjerg Å-systemet og Ørum sø. Natura 2000 er en naturbeskyttelsesordning som gælder i hele EU og har til formål, at sikre beskyttelsen af særligt bevaringsværdige områder samt det dyre- og planteliv som findes der. Natura 2000 områder er samtidig  også EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. I Danmark findes der 246 Natura 2000 områder.

Fugle- og dyreliv

I de ufremkommelige rørskovene langs bredden af Ovesø lever mange forskellige fugle. Her findes i stort tal bl.a. rørsanger, som er en trækfugl der overvintrer syd for Sahara i Afrika. Rørsangeren lever af insekter, som den fanger med sit slanke, spidse næb. Også rørspurven er en almindeligt forekommende ynglefugl i Ovesøs rørskove. Rørspurvens føde er frø og kerner, som den knuser med sit korte kraftige næb. Af andre fugle i området kan nævnes sivsanger, kærsanger og blåhals. Sidstnævnte var tidligere meget sjælden i Jylland, men findes nu bl.a. ved Ovesø.sønderhå-plantage_20130606-DSC_1362

I rørskovene ved Ovesø foregår et fælles EU ringmærkningsprojekt, der er en bestandsundersøgelse af spurvefugle. I løbet af fuglenes ynglesæson fra 1. maj til 1. september drager ringmærkere ud i rørskoven med deres spejlnet, hvor ringmærkning er med til at besvare spørgsmål om forekomst, artstæthed, ungers overlevelse osv.

Der lever oddere ved Ovesø, men det er et forholdsvis sky dyr, som man skal være heldig for at opleve. Derimod er det ikke vanskeligt, at få øje på de mange rastende sangsvaner og sædgæs som fouragerer på de omkringliggende marker og enge. Det er bl.a. på grund af disse dyr, at Ovesø er udnævnt til Natura 2000 område.

Sønderhå Plantage

Plantagen på ca. 20 ha ejes af Thisted kommune og der er fri adgang året rundt. Skoven ligger meget smukt skrånende ned mod Ovesø. Beplantningen i Sønderhå Plantage er meget varierende med forskellige løvtræer og buske. På den måde adskiller den sig fra de fleste andre plantager i Thy, hvor nåletræerne ofte dominerer. Den varierede beplantning er ikke bare smuk at se på, den betyder også, at området er tilholdssted for mange dyr og fugle som finder masser af føde og gemmesteder her. Også tobenede gæster kan finde både bær og frugter i plantagen, bl.a. vild æble og vild pære. Det er tilladt at plukke til eget forbrug.

Gå en tur i skoven

sønderhå-plantage_20130606-DSC_1365Rundt om og i plantagen støder man på spor af fortiden, idet området kan bryste sig af i alt 13 gravhøje. I bronzealderen opførtes i Thy omkring 4000 gravhøje hvoraf mange er bevaret. Højene blev bygget af græstørv og de døde anbragt i stenkister sammen med deres våben og smykker. Både mænd, kvinder og nogle gange også børn blev begravet på denne måde. Gravhøjene er i dag fredede.

For enden af Sønderhå Hedevej ligger parkeringspladsen, hvor der er opstillet borde og bænke. Herfra udgår skovstier og rundt om i plantagen findes informationstavler, der fortæller om det, du kan opleve i plantagen og i naturen ved Ovesø. Det er muligt at overnatte i plantagens 3 shelters som fungerer efter først til mølle princippet. Ved shelterpladsen er der bålsted med gratis brænde samt muldtoilet.

 

Links