Områdecenter Kløvermarken i Koldby

De topmoderne ældreboliger Kløvermarken i Koldby er opført efter lavenergiklasse 2020. Derfor er her både jordvarme og solcelleanlæg – og masser af sollys.

Områdecenter Kløvermarken
Solsikkevej 43, Koldby
7752 Snedsted
tlf. 99 17 45 00
Klovermarken@thisted.dk
www.thisted.dk/Institutioner/institution/Kloevermarken.aspx

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Kontakt sekretæren for information og bestilling. Email: rian@thisted.dk
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Parkeringsplads på Kløvervej
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk.

 

Thisted Byråd en ældreboligplan, der skal sikre en fremtidig udvikling mod samlede enheder for at reducere driftsomkostninger. Planen medførte et nybyggeri af 32 ældreboliger på i alt 2792 m2 i tilknytning til det eksisterende 1239 m2 store områdecenter Kløvermarken i Koldby, der er opført i 1982.
De nye ældreboliger stod klar til indflytning den 1. juli 2012. I ældreboligplanen blev det også fastlagt, at alt nybyggeri skulle opføres som lavenergibyggeri i tråd med Thisted kommunes grønne energipolitik, der betyder at alt kommunalt nybyggeri fra 2010 som minimum skal overholde lavenergiklasse 2020.

Energitekniske anlæg

kolby_kløvermarken_2013-0411-23Kløvermarken i Koldby er et godt eksempel på, at god arkitektur går fint i spænd med Thisted kommunes krav om energirigtigt byggeri. Når de særlige forhold omkring bygningens udformning, materialer osv., som gør sig gældende ved lavenergibyggeri, bliver taget med i planlægningen fra starten, så kan bæredygtighed, funktionalitet og arkitektur gå op i en højere enhed.

Form og orientering

Bygningens kompakte form gør, at den lever op til moderne energikrav, idet et begrænset overfladeareal mindsker varmetabet. Bygningens energiramme for både bolig-, fælles-, og serviceareal er 15 + 500/A m2 pr. år hvor A står for det opvarmede areal. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning. Med tilført energi menes den energi, der er købt i form af f.eks. olie, naturgas, fjernvarme, fjernkøling og elektricitet.

Bag disse tal gemmer sig et krav i bygningsreglementet Energiklasse 2020 som indebærer, at fra 2020 må nyopførte bygninger kun bruge 25% af den energi, som var rammen i nybyggeri frem til 2010. Med en energiramme på 15 + 500/A m2 pr. år lever Kløvermarken op til Energiklasse 2020 kravene og kan betegnes som en lavenergibygning klasse 2020.
kolby_kløvermarken_2013-0411-14Bygningens orientering giver optimal udnyttelse af dagslys og solindfald, hvilket er vigtigt af flere årsager: Helt overordnet har dagslys en positiv indvirkning på vores velbefindende og kan forbedre koncentrationsevnen samt gøre os i bedre humør. Det er vigtige faktorer i boligbyggeri til ældre mennesker som måske ikke så ofte færdes i det fri. Derudover spares på strøm til kunstig belysning og i vinterhalvåret hjælper selv et begrænset antal solskinstimer med til at opvarme rummene. Ligeledes betyder den kompakte bygningskrop at overfladearealet begrænses, hvilket mindsker energitabet og giver et mere energirigtigt hus.

Vinduer, isolering og tæthed

Vinduerne består af trelags lavenergiruder med træ/alu ramme, som har lang levetid med et minimum af vedligehold. Isoleringen består af tre forskellige typer. På loftet er indblæst 400 mm mineraluldsgranulat, mens gulvene er isoleret med 300 mm polystyren. I de murede vægge er lagt 275 mm mineraluld.
kolby_kløvermarken_2013-0411-9Ifølge Bygningsreglementet BR10 må luftskiftet gennem klimaskærmens overflade i lavenergibygninger ikke overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøve ved 50 Pa. En trykprøvning med Blower Door-test blev foretaget i nybyggeriet i Kløvermarken. Blower Door testen er en trykprøvning af bygningen ved +/- 50 Pa, som svarer til de påvirkninger, der er på en bygning i stormvejr i Danmark. I en Blower Door-test erstattes en dør eller et vindue i bygningen med en særligt tætsluttende dør eller vindue, hvori en ventilator er indbygget. Via ventilatoren blæses luft ind i huset, så der dannes overtryk. Derved trænger luft ud gennem sprækker og utætheder i huset. Der kan også skabes undertryk i huset ved at suge luft ud af det. Så vil luften udefra trænge ind i huset gennem eventuelle sprækker og utætheder. Ved at måle hvor meget luft der hhv. skal blæses ind eller suges ud af huset pr. sekund for at holde overtryk / undertryk konstant, gives et tal for husets tæthed. Nybyggeriet i Koldby har en tæthed på 0,48 l/s pr. m2 og overholder dermed Bygningsreglementets krav til tæthed i lavenergibyggeri.

Jordvarme

kolby_kløvermarken_2013-0411-17I forbindelse med nybyggeriet blev der etableret et jordvarmeanlæg på 60 kW. Jordvarmen bruges til rumopvarmning og varmt brugsvand i ældreboligerne. Jordvarme er en særdeles miljørigtig opvarmningsform, der nedsætter bygningens CO2 udslip betragteligt. Et jordvarmeanlæg udnytter den oplagrede, passive solenergi som findes i jordens øverste lag. Anlægget består af 3 km jordvarmeslanger der er gravet ned i jorden. I slangerne cirkulerer væske som optager varmen fra jorden, der via en varmepumpe på 60 kW kan anvendes til opvarmning af bygningen og varmt brugsvand.

Solcelleanlæg

kolby_kløvermarken_2013-0411-4-EditSom en del af indsatsen for at øge bygningens selvforsyningsgrad med vedvarende energi er der installeret et solcelleanlæg på taget med en effekt på 36 kWp, ialt 195 m2 solcellepaneler. Forventet årsproduktion er ca. 33.000 kWh. Solcellerne drives af sollys og består af dioder som omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af fotoelektrisk effekt.

Projektpartnere

Byggeriet af de nye ældreboliger ved Kløvermarken i Koldby er blevet til i samarbejde mellem Thisted kommune som bygherre og forskellige partnere: Arkitekt: A2 Arkitekterne, entreprenør: ISC Rådgivende Ingeniører samt Byggefirmaet Knudsgaard A/S.

Fakta

 

 • Nybyggeri, 32 ældreboliger, indviet 2012
 • Samlet areal nybyggeri: 2792 m2
 • Opført som lavenergiklasse 2020
 • Solceller: 195 m2, 36 kWp, årsproduktion ca. 33.000 kWh
 • Jordvarmeanlæg: 60 kW, 3 km jordvarmeslanger
 • Isolering: Gulv – 300 mm polystyren. Vægge – muret byggeri med 275 mm mineraluld. Loft – 400 mm indblæst mineraluldsgranulat
 • Tæthed ved trykprøvning: 0,48 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.