Nors Sø ved Nebel

Velkommen til Nors Sø. Her kan du nyde naturoplevelser, friluftsmuligheder og gode publikums-faciliteter. Ved badestedet i søens sydvestlige hjørne er der lavvandet og meget småbørnsvenligt. Den fine sandbund er et resultat af at flyvesand gennem årtier har lagt sig på søbunden. Her er også bål- og grillplads. Ved Nors Sø er der gode muligheder for vandreture, overnatning i shelter og for at se mange spændende fugle.

 • Parkeringsplads
 • Informationsskilte
 • Toiletter inkl. handicaptoilet
 • Bålsted/grill med tilhørende brænde
 • Borde, bænke og skraldespande
 • Rutevejledning: Kør ad Klitmøllervej (rute 557) til Vester Vandet og tag Agerholmvej mod Nors Sø. Følg grusvejen ind i skoven ca. 300 m til p-pladsen. Herfra er der 120 m i fladt terræn på græs til vandkanten
 • Offentlig transport: Busrute 322 Thisted / Klitmøller standser på Klitmøllervej i Vester Vandet. Herfra er der 1,8 km ad Agerholmvej til Nors Sø. Det er muligt at medbringe cykler i bussen.

Nors Sø

er, som sin nabo Vandet Sø en karstsø, dvs. en sø som ligger i en fordybning af kalkgrunden. Den har ingen tilløb, men får al sit vand gennem sprækker i kalken og fra nedbøren. Derfor er Nors Sø en af Danmarks reneste søer og samtidig det fineste eksempel på en karstsø i landet. Fra den vestlige del af søen løber Nors Å til Vesterhavet. Søen er 20 meter dyb på det dybeste sted og har et areal på 350 ha. eller 3,5 km2. En halv kilometer NV for badestedet ligger et fugletårn, der giver udkig over søen og moseområdet Tuekær, hvor der er fodringsplads til rovfugle.

Nors Sø – en del af Nationalpark Thy og Hanstholm Vildtreservat

Nors Sø er omgivet af Tvnors-sø_20130809-DSC_3164ed og Vilsbøl Klitplantager samt landbrugsjord og mod nordvest af et hedeareal, der er en del af Hanstholm Vildtreservat. Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat er del af Nationalpark Thy, Danmarks første nationalpark oprettet i 2008.

Nors Sø var i stenalderen en havbugt, som ved senere tangedannelse, landhævning og sandflugt blev lukket af fra havet. Det kan ses på de høje og stejle kystskrænter langs søens bredder. Søen er opstået dels ved sprækkedannelser i kalken, dels ved at syreholdigt vand har opløst kalken i de underliggende kalkformationer og dannet jordfaldshuller.

Sjælden og rig flora

Søen har et meget rigt og varieret plante- og dyreliv, med det største antal plantearter i nogen dansk sø. Blandt disse er den meget sjældne Liden najade (Najas flexilis), som i dag kun findes i Nors Sø. Liden najade er, som navnet antyder, en lille grønbrunlig vandplante med en grenet stængel og meget små blomster. Den kan blive op til 30 cm høj. Bladene er små og smalle, besat med bittesmå torne. Planten vokser på bunden af søer med sand- eller kalkholdig bund samt klart og næringsfattigt vand. Den trues når tilførslen af næringsstoffer i søen bliver for høj, så andre planter og alger vokser op og kvæler Liden najade. Planten er fredet og må ikke plukkes, graves op eller ødelægges. I det hele taget er Nors Sø meget sart overfor tilførsel af næringsstoffer, da mange af arterne i søen er tilpasset et næringsfattigt miljø.

Dyreliv i og omkring Nors Sø

nors-sø_20130809-DSC_3165Fiskebestanden i søen er god og domineres af gedde, aborre, skalle og ål. Desuden forekommer helt, hork og hundestejle. Fiskekort kan købes til den sydlige bred af Nors Sø. Om foråret kan man i sivene langs bredden se store geleagtige klumper med små sorte prikker i midten. Det er frø- og tudseæg som i løbet af de næste par måneder undergår forvandlingen fra æg til haletudse til frø eller tudse. Alle padder i Danmark er fredet og der er speciel beskyttelse for stor vandsalamander, som også findes i Nors Sø. Af særligt beskyttede pattedyr i området findes odder og damflagermus.
Nors Sø er desuden meget kendt for sit rige fugleliv. Året rundt kan du se lappedykker, skarv, fiskehejre, blishøne og forskellige måger, og måske den smukke isfugl. Om efteråret kommer store flokke af grågæs, samt flokke af vadefugle på træk, såsom hjejler og viber og i mindre antal rødben, hvidklire og mudderklire. Af fugle der overvintrer ved søen er bl.a. toppet lappedykker, krikand, gråand, taffeland, troldand, hvinand, stor skallesluger og blishøne. Om foråret og efterår kan du opleve fiskeørn, og på andre tidspunkter havørn, duehøg, musvåge, kongeørn og vandrefalk. Rørdrum kan høres om foråret og traner kan ses i sommersæsonen.
nors-sø_20130809-DSC_3146For de mange vandreruter i området, se Naturstyrelsens vandretursfoldere: Klitplantagerne ved Vandet Sø; Hanstholm Vildtreservat og Tved Klitplantage.

Gravhøje og middelaldergårde

De mange gravhøje fra bronzealderen, som findes overalt i Thy og også ses i landskabet mellem Nors og Vandet søer, vidner om, at Thy engang var en rig og tæt befolket egn. Også i middelalderen lå her store gårde. En mindesten i skoven ikke langt fra badestedet markerer stedet for en af Thys største gårde i middelalderen, hovedgården Nebel, som var ejet af adelsslægten Bild. Arkæologiske undersøgelser har påvist et stort gårdkompleks med flere bygninger og muligvis en voldgrav. Ålefiskeri i søen har haft stor økonomisk betydning. Skriftlige kilder beretter om en sag i 1640, hvor en møller, som var fæster under Nebel Hovedgård, blev dømt fredløs for at have dræbt sin nabo under en strid om åleruser.

Sandflugten tvang imidlertid gården til at flytte flere gange, og for hver gang svandt den i størrelse. I 1600 tallet flyttede gården østpå til den forhøjning som ses umiddelbart syd for p-pladsen ved badestedet, og som i dag er bevokset med store bøgetræer. Her lå den indtil 1892 hvor gården brændte.

Faktaboks

 • Nors Sø ligger i Hanstholm Vildtreservat og er en del af Nationalpark Thy
 • Søen er på 350 ha. / 3,5 km2 og er 20 m dyb på det dybeste sted
 • Nors Sø er en karstsø og en af de reneste søer i Danmark
 • Sejlads er ikke tilladt på Nors Sø
 • Flora: Søen rummer 38 forskellige arter af undervandsplanter, hvilket er det største antal fundet i nogen dansk sø. Bl.a. Liden najade, som kun findes i Nors Sø
 • Fauna: I søen findes mange fiskearter bl.a. gedde, aborre, skalle og ål. Af pattedyr findes bl.a. odder og damflagermus. Der er også et rigt fugleliv ved søen f.eks. lappedykker, skarv, fiskehejre, blishøne, rødben, hvidklire, mudderklire, rørdrum, vibe, hjelje, musvåge, fiskeørn, havørn samt mange andefugle
 • Shelterplads: Følg grusvejen Egshvilevej forbi Nebelgård på sydsiden af søen. Ved shelterpladsen findes muldtoilet samt bålsted / grill med brænde
 • Fugletårn: Fra badestedet går en sti i skoven nordpå langs søen til et fugletårn, ca. 500 m. Tårnet er det bedste sted at iagttage fuglelivet.

LINKS OG FOLDERE