Mulighedernes Hus i Vestervig

Mulighedernes Hus Klostergade 47-51 i Vestervig er et demonstrationsprojekt, hvor Thisted Kommune opfører et multifunktionelt lavenergihus, der opfylder BR 10 energi- og indeklimakrav til byggeri i 2020. Modelhuset indeholder to erhvervs- og boliglejemål. Målet er at en lav m2 pris skal være med til at demonstrere, at 2020 kravene til byggeri er realistiske og attraktive. Efter endt licitation kan det dokumenteres, at der kan opføres 2020 multifunktionelt infill byggeri til mellem 8.500 kr og 10.000 kr pr. m2 eks. moms.
mulighedernes-hus_2013-0212-6 Et infill byggeri karakteriseres ved at være et nyopført byggeri i et eksisterende bymiljø. Og Mulighedernes Hus udfylder netop et hul i husrækken i Klostergade, hvor Thisted Kommune med baggrund i nedrivningspuljen har fjernet tre faldefærdige huse som led i byfornyelsen i Vestervig. Mulighedernes Hus bliver til i samarbejde mellem Vestervig Byfornyelse, Thisted Kommune, Realdania-projektet Mulighedernes Land, Indenrigsministeriet og LAG Thy-Mors.
Ud over at demonstrere lavenergibyggeri stiller Mulighedernes Hus lokaler til rådighed for lokale aktiviteter, og Vestervig Byfornyelse tager sig af driften af huset.

De to lejemål er udformet multifunktionelt, så de kan benyttes såvel til bolig som til erhverv. Det ene lejemål er således udlejet til en frisør. Multifunktionaliteten skal sikre huset en lang funktionstid. Modelhuset opføres i materialer, som er godkendelige i den bevarende lokalplan og som i husets levetid er energimæssigt optimale – også set ud fra en livscyklus-vurdering.
Arkitekturen er tilpasset de særlige træk, der kendetegner hovedgaden i Vestervig, hvor den sammenhængende og varierede bebyggelse er bevaringsværdig. Til begge gavle kan der tilbygges i 1-1 ½ plan på en måde så lokalplanens krav til sammenhængende bebyggelse langs Klostergade opfyldes.
Modelhuset er udformet, så der er mulighed for senere at udføre en udnyttet tagetage på 62 m2. Dette er forberedt i såvel konstruktioner som i placering af tæthedsmembraner, så etablering af etagedæk m.v. kan ske uden at gennembryde membraner. Der er endvidere ført tomrør frem til kommende installationsetablering.
Derudover kan de 77 m2 i stueplan udvides med 35 m2 mens der også er mulighed for at tilføje en tagterrasse. På den måde har huset udviklingsmuligheder, hvilket er med til at øge både funktionalitet og levetid.

Materialer og konstruktioner

Sokkelen er udført som en isoleret leca dobbeltsokkel. Terrændæk er udført som betondæk på isolering med høj lambdaværdi for at reducere sandpudeopbygning/-afgravning.
mulighedernes-hus_2013-0912-3 Formur og bagmur er opført i porebeton produceret lokalt, hvilket giver et relativt lavt energiforbrug. Desuden er porrebeton mellemtung til varmeakkumulering og bidrager til isoleringen gennem reduktion af kuldebroer. Isoleringen i facadekonstruktionen er en mineraluldsisolering med lav lambdaværdi for at reducere hulmurstykkelsen.
Husets facader pudses udvendigt med facadepudssystem, da pudsede facader er meget typiske i gadebilledet.
Der anvendes træspær produceret i Danmark. Mellem spærfødder er der gjort klar, så det på et senere tidspunkt vil være muligt at udlægge etagebjælkelag til udnyttelse af 1. sal. Der hvor tæthedsmembran / dampspærre gennembrydes af spærfødder er der lavet løsninger som sikrer stor grad af tæthed.
Til tagmaterialet er valgt sort naturskiffer, for at vise at der kan laves et acceptabelt infill tag med nedbyggede solceller. Alternativt kunne en løsning være lavet med sorte eternitskifer, som der allerede er en del af i gadebilledet.
Taget isoleres med lambda 34 mineraluld for at reducere konstruktionstykkelsen. Lokalt produceret papiruld/træuld isolering har en noget lavere lambdaværdi og kræver noget tykkere konstruktioner.

ENERGITEKNISKE ANLÆG

Husets lavtemperaturgulvvarme og ventilationsanlæg er med til at sikre et perfekt indeklima med god cirkulation og temperaturstabilitet. Også vinduer og døre med høj u-værdi medvirker til et godt indeklima, mens materialer og overflader som f.eks. en mellemtung konstruktion med diffusionsåben overflade samt akustiklofter er valgt for at sikre en god akustik samt lydisolering mod gaden og i lejlighedsskel.

mulighedernes-hus_2013-0212 I bygningen vil der være rigtig meget dagslys i form af vinduer og døre i facader mod øst, vest og syd suppleret med Velux ovenlysvinduer i taget. Disse vinduer vil med tiden skulle kunne opfylde krav som redningsåbner og andre, mere energirigtige vinduer har ikke denne funktion. Husets øvrige lavenergivinduer kommer fra en lokal producent. I rum med faste belysningsinstallationer som f.eks. bad og bryggers, bliver der indbygget højkvalitetslys med lavt elforbrug.
Målet er en optimeret lavenergibygning der lever op til Bygningsreglementets 2020 krav. Derfor bliver huset tilsluttet fjernvarmen fra Vestervig Fjernvarmeværk, som producerer fjernvarme ved brug af træflis. Fjernvarme udgør en billig og energieffektiv varmeproduktion.
Derudover udstyres huset med energioptimeret behovsstyret ventilation med maksimal varmegenindvinding. Det har været undersøgt, om decentral mikroventilation kunne være et attraktivt alternativ, men efter modtagelse af tilbud og løsningsforslag med særskilt udsug uden genindvinding fra bad og køkken, faldt valget på et centralt ventilationsanlæg.
En del af energirammen opnås ved at etablere to mindre solcelleanlæg integreret i taget. Hvor det har været logisk og naturligt, er der etableret bevægelsesstyring på belysning, dvs. ikke i opholdsrum men derimod i forrum, bryggers, bad m.v.

Begrænset miljøbelastning

Projektet har til hensigt at opnå en optimal anvendelse af hvad der findes på markedet af brugbare og driftssikre konstruktioner og anlæg med bedste miljøklassifikation. Miljøbelastningsaftrykket minimeres i Mulighedernes Hus ved at opføre en bygning med stor generalitet, fleksibilitet, robusthed og lang levetid samt ved at bruge materialer der ikke er miljøbelastende som affald.

Projektets formidlingsdel

mulighedernes-hus_2013-3110-6 Tekniske skoler, personaleforeninger og rådgivere vil blive inviteret på besøg for ved selvsyn at opleve og få principperne og de tekniske tiltag i Mulighedernes Hus gennemgået. Projektet indeholder endvidere en netværks-/kursusdel med træning og information til håndværkere, bygherrer og leverandører. Der bliver lagt særlig vægt på kvalitetssikring og styring under processen. Nye teknikker, konstruktioner og omhyggelighedskrav medfører stort behov for at alle, som arbejder på projektet er velinformerede og dermed lever op til de fortløbende kvalitetskrav.
Husets kommende brugere skal også undervises i husets korrekte brug. Både arkitektur og indretning lægger op til en energi-, klima-, og miljøvenlig brug af huset.

Samarbejdspartnere

Bygherre: Thisted Kommune. Totalrådgiver Møller Nielsens Tegnestue v/ Per Clausen Arkitekt m.a.a. Henry Bertelsen A/S Rådgivende ingeniørfirma Fri. Ekolab Rådgivende ingeniør. Murermester Jørgen V. Christensen. Skjoldborg Smede og VVS. Garant Holstebro. Villy Bruun A/S Elteknik. GJ Tømrer og Snedker ApS. Dover Malerfirma.

Se Møller Nielsens Tegnestues side om projektet