Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.

I Klitmøller produceres både varme og elektricitet på kraftvarmeværket. To 16 cylinder naturgasmotorer genererer strøm og spildproduktet er varme, der sendes ud som fjernvarme. Når elpriserne er så lave, at det ikke kan betale sig at producere strøm, får mølboerne varmen fra værkets naturgasfyrede kedel istedet.

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.,
Bolwigsvej 26 Klitmøller, 7700 Thisted
www.kkvv.dk
Administration, tilsyn og rådgivning:
Thy-Mors Energi
Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors,
Postboks 207, tlf.: 96 70 22 00
post@thymors.dk
www.thymors.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Gode parkeringsmuligheder ved værket
 • Offentlig transport: NT busstoppested ved Krovej 300 m fra værket
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk / engelsk.

 

er et andelsselskab stiftet af beboerne i Klitmøller i 1994. Selskabets formål er at sikre varmeforsyningen til helårsboliger inden for varmeforsyningsområdet.
klitmøller-fjernvarme_20130222-DSC_5065Værket producerer varme og elektricitet, det er naturgasfyret og drives af to Jenbacher JMS 316 gasmotorer samt en Danstoker naturgas spidslastkedel. Klitmøller Kraftvarmeværk har en selvstændig, forbrugervalgt bestyrelse, men administration, tilsyn og rådgivning varetages af energiselskabet Thy-Mors Energi. Klitmøller Kraftvarmeværk har 370 tilknyttede brugere og der kommer løbende flere til.

Motorer

Produktionen af varme på Klitmøller Kraftvarmeværk drives af to Jenbacher naturgasmotorer som har en varmeeffekt på 1162 kWh pr. motor. klitmøller_20130305-DSC_5267-EditDe to 16 cylinder motorer er “født” til gas. Når forbrugernes afkølede returvand kommer tilbage til kraftvarmeværket, føres det gennem forskellige vekslere, hvor det også optager varmen fra røggassen. Værket råder også over en Danstoker naturgasfyret spidslastkedel på 1450 kW. Den er i brug når elprisen er så lav, at det ikke kan betale sig at producere el. For selv om elprisen er lav, skal borgerne i Klitmøller stadig have varmt vand, og det kan man så producere med kedlen, der ikke genererer strøm i modsætning til motorerne, hvor varmeproduktionen egentlig er et spildprodukt fra strømproduktionen.

Elsalg

klitmøller_20130305-DSC_5270-EditDe to Jenbacher motorer driver hver en generator som producerer 736 kWh el der sælges på det frie el-marked til energiforsyningsselskabet Neas Energy. Motorerne er tilkoblet et SRO system til Styring, Regulering og Overvågning, der nøje følger produktionsprocessen. Det sikrer, at gasmotorerne hele tiden kører på de mest økonomisk optimale tidspunkter m.h.t. el-produktionen. Dermed produceres der kun strøm når den pris værket får for strømmen er højere end det det koster værket at fremstille strømmen. På elmarkedet varierer prisen på strøm time for time og derfor skal det hele tiden vurderes om det kan betale sig at producerer strøm på et givent tidspunkt..Anlægget styres af Neas Energy, der gennem SRO-anlægget starter og stopper både motorer og kedel. I perioder med gode priser for el produceres så meget strøm som muligt, og det varme vand fra den process oplagres i akkumuleringstanken til brug på tidspunkter, hvor der ikke laves så meget strøm og dermed varmt vand.
Ved siden af kraftværket ligger en transformatorstation, hvorfra strømmen sendes ud til forbrugerne i nærområdet.

Varmt vand til forbrugerne

Det omkring 70 grader varme fjernvarmevand pumpes ud til forbrugerne via to cirkulationspumper som kører på skift en uge af gangen. En frekvensomformer styrer pumpetrykket i forhold til de yderste grene af ledningsnettet. Her er termostatstyrede omløb monteret, så dele af ledningsnettet ikke står med koldt vand.
Ledningsnettet overvåges via elektroder i rørenes isolering der kan registrere både indsivning og udsivning af vand. Elektroderne registrerer ændringer i den elektriske modstand i isoleringsmaterialet, som påvirkes af om materialet bliver vådt.

Vandbehandling

klitmøller_20130305-DSC_5272-EditPå Klitmøller Kraftvarmeværk behandles vandet på vej ind i fjernvarmesystemet. Vandet fra vandværket er aggressivt forstået på den måde, at det indeholder elementer som er skadelige for fjernvarmesystemet. Det er f.eks. ilt som giver anledning til tæring på rørledninger ligesom vandets pH værdi helst skal være mellem 9 og 10. Derfor føres vandet gennem et blødgøringsanlæg, hvor det tilsættes forskellige midler der bl.a. binder ilt og kalk.
Kraftvarmeværket producerer sin egen nitrogen, der anvendes som en slags pude af inaktiv luft øverst i akkumuleringstanken for at forhindre indtrængen af atmosfærisk luft, der kan forårsage korrosion inde i tanken.

Afkøling af fjernvarmevandet

Mange kraftvarmeværker slås med for høje temperaturer på returvandet dvs. det vand der kommer tilbage til værket fra forbrugerne. For at udnytte fjernvarmen bedst muligt skal fjernvarmevandet afkøles mest muligt både i forbrugernes radiatorer og i varmeveksleren / varmtvandsbeholderen. Jo flere grader fjernvarmevandet afleverer i forbrugernes installationer, inden det sendes tilbage til varmeværket, desto bedre. Koldere returtemperatur betyder mindre varmetab i rørene retur til varmeværket, og bedre udnyttelse af de vekslere der overfører varme fra motorerne og røggassen. Det giver i den sidste ende en billigere varme til forbrugerne.
Hos Klitmøller Kraftvarmeværk er der indført et motivationsbidrag for at sikre så god afkøling af returvandet som muligt. Motivationsbidraget består af et tillæg på 0,5 øre pr. kWh pr. manglende grads afkøling. Dette gælder hvis afkølingen er mindre end 26 graders gennemsnitsafkøling. Dvs. at gennemsnittet af afkølingen målt over et år skal være højere end 26 grader, hvis forbrugeren vil undgå at betale motivationsbidrag.

Hvordan gør man?

klitmøller_20130305-DSC_5263-EditSom forbruger er der mange ting at gøre for at forbedre afkølingen på fjernvarmevandet. Et af trickene er at indstille radiatorventilerne med så lille en åbning som muligt. Derved strømmer det varme vand langsommere gennem radiatorerne og har god tid til at afgive varmen. Derfor er store radiatorer en fordel. Det er også bedst at bruge alle radiatorer i et rum og ikke bare lade én gøre al arbejdet. Hvis alle er i brug kan de indstilles til langsomt gennemløb og dermed bedre udnyttelse af varmen. God isolering af huset er også en måde at gøre langsom gennemstrømning mulig og samtidig sikre en behagelig temperatur i huset. Endelig er det også en god idé at justere varmen efter årstiden. Om vinteren skal fremløbstemperaturen være høj, om sommeren lav. Hos de fleste forbrugere lukkes fjernvarmevandet direkte ind i radiatorerne med 70 grader. Men hvis forbrugeren installerer et omløb i form af en cirkulationspumpe og termostat kan fremløbstemperaturen årstidsreguleres i forhold til udetemperaturen.

Investeringer

I foråret 2015 er gælden fra anlæggelsen af Klitmøller Kraftvarmeværk betalt ud. Dermed åbnes mulighed for at foretage nye investeringer i tiltag som kan forbedre værkets drift som f.eks. solvarme, varmepumpe og elkedel. Siden varmeværkets start er der løbende foretaget opgraderinger og forbedringer for at bringe varmeprisen ned:

 • Motorerne er blevet opgraderet så de yder 10% mere
 • Der er eftermonteret kondenserende røggasvekslere således at den sidste energi kan trækkes ud af røggassen
 • Der er installeret nitrogenanlæg til fastholdelse af inaktiv luftpude i toppen af akkumuleringstanken, til afløsning af en elopvarmet damppude
 • Reguleringsudstyr således at Neas Energy kan styre start og stop af motor og kedel så værket altid får den højeste pris for salg af el

Der skal installeres automatisk styring af fremløbstemperaturen, udekompenseringsanlæg, så varmetabet i hovedledningen kan reduceres med ca 10%, hvilket svarer til en energibesparelse på 200 MW.

Priser

klitmøller_20130305-DSC_5265-EditHvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Klitmøller Kraftvarmeværk 613 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 15.508 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 20.508 kr.
Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, også kaldet de variable bidrag, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk
Klitmøller Kraftvarmeværk har en lejeindtægt, idet gulvplads inde på værket lejes ud til forskellige telefonselskaber som har et mobiltelefon-site på stedet. Desuden lejes skorstenen ud til antennemast for telefonselskaberne.

 Faktaboks

 • Bygget 1994
 • 2 stk. Jenbacher naturgasmotorer JMS 316
 • Varmeeffekt 1162 kWh pr. motor
 • El-produktion 736 kWh pr. motor
 • HK 1000
 • Gasforbrug 175 m3/t
 • 1 stk. spidslast gaskedel maksimum ydelse 1450 kWh, Danstoker
 • 1 stk. akkumuleringstank 540 m3.