Strandengen ved Hovsør Røn

Velkommen til strandengen ved Hovsør Røn. Her kan du opleve en af Limfjordens mange strandenge med karakteristiske planter og dyr. Du kan også gå en tur i Hovsør landsby, hvis naturhavn tidligere fungerede som ladeplads for købstaden Thisted, som først fik egen havn i 1841.

  • Hovsør Røn dækker et areal på 7 ha
  • Adgang: Området er indhegnet, men der er fri adgang gennem klaplåger i hegnet
  • Parkering 1: Der kan parkeres ved Hovsør Havn. Herfra følger man stranden mod øst indtil man møder en klaplåge ind til området
  • Parkering 2: Der kan også parkeres ved vestenden af Arup Dæmning, hvor der er en klaplåge ind til området

 

Hovsør gennem tiden

Hovsør, som i gamle skrifter benævnes Hoffnitzør, Hossør eller Hoxer betegnes allerede i 1367 som ladeplads, men var nok oprindeligt opstået som et fiskerleje.
hovsøre_20130617-DSC_1564 Omkring år 1500 lå Hovsør i skarp konkurrence med den nærliggende by Thisted om, hvem der skulle opnå rettigheder til at blive områdets købstad, hvilket bl.a. indebar en lukrativ eneret på handel med oplandet. Der var ikke grundlag for to købstæder så tæt på hinanden og Hovsør tabte slaget. Men frem til 1841, hvor Thisteds nybyggede havn kom i brug, blev Hovsørs naturskabte havn flittigt brugt til udskibning af korn og andre landbrugsvarer. Ved inddæmning af Lønnerup Fjord i 1904 forsvandt den naturlige havn i Hovsør. I dag ligger der en jollehavn øst for byen.
Arup Dæmning øst for Hovsør blev færdiggjort i 1884. Udgravningsstedet for det kalkholdige materiale, der blev brugt til opførelsen af dæmningen, kan i dag stadig ses ved vestenden af dæmningen.

Strandengens planter

Strandenge er kystnære og lavtliggende arealer, som er dækket med planter som græsser, halvgræsser, siv og urter, der har det til fælles, at de kan tåle et vist salt- og fugtighedsniveau. Kendetegnende for strandengens planter er netop, at de udvikler strategier til at overleve i et saltholdigt miljø. Strandenge er kendt som meget dynamiske steder, hvor skiftet mellem hhv. oversvømmelser og indtørringer, saltvand, brakvand og ferskvand har stor betydning for plante- og dyreliv.
hovsøre_20130617-DSC_1583Der er mange mikro-habitater og derfor findes her mange forskellige plantearter. Blandt disse kan nævnes Læge-kokleare eller Skørbugsurt, en korsblomst som er i familie med kålplanter, radiser og rucolasalat. Den er spiselig og fuld af C-vitamin og blev derfor før i tiden ofte brugte til at afværge skørbug blandt skibsbesætninger.

Naturbeskyttelse og pleje

Strandengen ved Hovsør, samt alle strandenge og strandsumpe over 2.500 m2, er omfattet af den generelle biotopbeskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Lønnerup Fjord blev i 1980 oprettet som vildtreservat, og er nu, sammen med Hovsør Røn, en del af Natura 2000-område nr. 16 omfattende Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Arealerne er desuden udpeget til både Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.
hovsøre_20130617-DSC_1576De fleste strandenge er afhængige af en vedvarende pleje i form af afgræsning og slæt, så de ikke udvikler sig til artsfattige rørsumpe eller pilekrat. Invasive arter som rynket rose kan danne store bestande, hvis den ikke holdes nede. Derfor afgræsses området i dag af kvæg, som holdes inde af elektrisk hegn med klaplåger. Andre trusler mod livet på strandengen er dræning og tilførslen af næringsstoffer gennem udvaskning fra landbrugsområder. Herved sker en vækst af planter, der kan udnytte den ekstra gødning på bekostning af strandengens oprindelige planter, der har tilpasset sig et næringsfattigt miljø. I gamle dage udgjorde strandengene en vigtig ressource for fjord-familierne. Strandengen gav græs eller hø til husdyrene, som dermed helt naturligt medvirkede til strandengenes bevaring. Desuden anvendtes tørv og tang til tagdækning, ligesom kalk og kalksten fra strandvolde og skaldynger kunne bruges til mørtel og bygningssten. Tang blev også brugt som gødning på markerne.

Fugleliv

Hovsør Røn har et imponerende fugleliv, bl.a. fordi kystens mange skaldyr og bløddyr udgør et velassorteret spisekammer for mange fugle.
hovsøre_20130617-DSC_1584 Blandt disse er strandskaden der med sin sorthvide fjerdragt, sit røde næb og røde ben og en meget karakteristisk lyd er let genkendelig blandt mågerne i strandkanten. Af andre arter som kan opleves ved Hovsør er bl.a. hjejlen, en almindelig trækfugl i Danmark, præstekrave som yngler her, brushane som er en trækfugl samt kortnæbbet gås og bramgås. Også skarven er at finde her.

Andre dyr

Fiskeriet er godt ved Hovsør Røn, hvilket forekomsten af spættet sæl i fjorden ud for Hovsør er et godt bevis på. Særlige bundforhold i vandet ud for strandengen tiltrækker især mange ørreder.
Med et gyldigt lystfiskertegn, som bl.a. kan erhverves hos Thy Turistbureau, er det tilladt at fiske med stang fra stranden. Børn og folkepensionister behøver ikke fisketegn. Ved spidsen af strandengen kan du indsamle blåmuslinger og østers til et godt måltid. Alle må samle muslinger og østers til eget forbrug, men læs Fødevarestyrelsens råd inden du går på jagt efter de lækre skaldyr. Klik på knappen herunder.

Links