Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a

Med en tilslutningsprocent på 98 er Frøstrup Fjernvarmeværk en stor succes. Værket fyres med træflis fra skovene i Thy, og udnytter desuden billig overskudsvarme fra trappefabrikanten Dolle A/S, der er nabo til fjernvarmeværket. Det er en måde at sikre billig varme til forbrugerne samtidig med at overskudsvarmen ikke går til spilde.

Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a., Håndværkervej 11, 7741 Frøstrup.
Tlf.: 97 99 18 28
www.froestrupfjernvarme.dk
ffv@mail.dk

Frøstrup Fjernvarmeværk har mange besøgende, både danske og udenlandske. Særligt blandt de udenlandske gæster er mange repræsentanter fra mindre samfund, som selv skal bygge fjernvarmeanlæg og derfor er meget interesserede i at lære om værkets daglige drift.

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
 • Deltagerantal: Maks. 10 personer hvis evt. kaffe skal indtages siddende
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: 10 personbiler eller 5 busser
 • Offentlig transport: NT busstoppested 200 meter væk
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk / engelsk.

 

er et moderne flisfyret fjernvarmeværk der leverer varme til 257 forbrugere i landsbyen Frøstrup. Dette svarer til ca. 98 % tilslutningsgrad. Frøstrup Fjernvarmeværk er et andelsselskab som blev etableret i 1991 som et såkaldt barmarksværk.
frøstrup-fjernvarme_20130218-DSC_4928-EditDvs. et decentralt energiproducerende anlæg, placeret på en bar mark tæt på forbrugerne i et lille bysamfund, hvor der ikke i forvejen findes kollektiv varmeforsyning. Fjernvarmeværket er nabo til trappeproducenten Dolle A/S, hvilket udnyttes til forbrugernes fordel, idet fjernvarmeværket køber billig overskudsvarme fra fabrikkens omfattende produktion af trapper m.m.

Brændsel

frøstrup-fjernvarme_20130218-DSC_4884-EditFrøstrup Fjernvarmeværk fyrer hovedsagelig med træflis og modtager omkring 2500 tons eller 120 lastbiltræk træflis fra Statsskovene om året. Som regel er flisen fra lokalområdet, men det afhænger lidt af forsyningsmuligheder og priser. Ind imellem fyres med energipil fra en lokal producent. I 2009 investerede Frøstrup Fjernvarmeværk i en ny fliskedel som har 30 – 40% større kapacitet end den gamle, og er beregnet til træflis med et vandindhold på mellem 40 – 50%. Dvs. at kedlen ikke kan fyre med tørt brændsel som f.eks. træpiller. Det fugtige brændsel skal være længere tid i kedlen før det er brændt, men til gengæld udvikler det meget fugtig røggas som kan bruges til at varme returvandet op med.
Når træflisen er læsset af i lagerhallen bliver den fragtet hen til kedlens indføring af en kran ophængt i hallens loft. Herefter skubbes brændslet ind i kedlen.
Kranen er udstyret med en sikring der gør, at når porten til lageret går op, kan grabben kun sænkes ned i den flisdynge som ligger ved bagvæggen. Derved undgås kontakt mellem kran og personer i lagerhallen.

Industriel overskudsvarme

Som nabo til trappeproducenten Dolle A/S, der har egen varmeforsyning, er det oplagt for Frøstrup Fjernvarmeværk at udnytte muligheden for køb af overskudsvarme fra nabofabrikken. Hele sommeren er fjernvarmeværkets egen kedel således taget ud af drift og varmen til borgerne i Frøstrup kommer via fjernvarmeanlægget fra overskudsvarme fra Dolle.

Kedler

frøstrup-fjernvarme_20130218-DSC_4853-EditFjernvarmeværket råder over tre funktionsdygtige kedler, hvoraf de to ikke indgår i den daglige drift, men udelukkende er beregnet på haverisituationer. Oliefyret startes op en gang imellem for at sikre fortsat funktionsdygtighed, men forbruger kun ca. 2000 l olie om året. Den oprindelige 1,1 MW fliskedel er fuldt driftsklar, men det vil tage et døgns tid fra opstart til der er varmt vand hos forbrugerne. Den nye 2,0 MW fliskedel med 0,5 MW røgvasker fra 2009 har givet Frøstrup Fjernvarmeværk 67 % større kapacitet end tidligere.

Røgen vaskes

Forbrændingen af den våde træflis skaber en del røggas hvori er sundhedsskadelige partikler. For at reducere udledningen af skadelige stoffer som kvælstofoxid og kvælstofdioxid (NOx) til luften vaskes røgen fra kedlen i en røgvasker inden den ledes ud gennem skorstenen. Røgens vej fra kedel til fri luft går først gennem en røgcyklon, hvor røgen slynges rundt og grovere partikler bundfældes. Derefter ledes den ca. 180 grader varme røg over i røgvaskeren, hvor røgen i flere omgange bruses med vand for at rense den for faste partikler. Vandet fra denne process føres i rør til tanke fyldt med høvlspåner hvorigennem vandet filtreres og derefter er rent nok til at blive ledt ud i afløbet via en pumpebrønd. Der tages rutinemæssige prøver af udledningsvandet to gange om året. Høvlspånerne udskiftes én gang om måneden og det brugte materiale køres på forbrændingen i Thisted. Hver uge foretages målinger af indholdet af NOx og co’er i den udledte røg, og Frøstrup Fjernvarmeværk ligger ca. 50% under de tilladte mængder.
Samtidig med at røgvaskeren renser røggassen fra forbrændingen, sørger systemet også for at den varme røggas bruges til at opvarme det kolde vand som fjernvarmeværket får tilbage fra forbrugerne. Dermed får hele fjernvarmeanlægget en høj virkningsgrad. Dampen der kommer op af skorstenen er således kun 40 grader varm.

frøstrup-fjernvarme_panorama1

Vandkvalitet

Et fjernvarmeanlæg er et lukket system, hvor vandet cirkulerer mellem værket og forbrugerne. Vandkvaliteten er afgørende for værkets drift og derfor er det vigtigt at kontrollere vandkvaliteten løbende. F.eks. må der ikke være for meget ilt i vandet da ilt tærer stålet i fjernvarmerørene. Korrosion af rørene kan også forekomme hvis vandet er for surt og derfor tilstræbes en pH værdi på mellem 9 og 10 som opnås ved tilsætning af lud.

Priser

frøstrup-fjernvarme_20130218-DSC_4868-EditHvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Frøstrup Fjernvarmeværk 579 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 13.588 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 16.688 kr.
Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, også kaldet de variable bidrag, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

Afgiftsstigninger giver forhøjede priser

Staten afkræver fjern- og kraftvarmeværkerne en afgift for udledning af kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2) til luften. Afgiften kaldes NOx afgift og steg i 2012 fra 5,20 kr. pr kg NOx til 25,50 kr. pr kg NOx. Afgiftens formål er at nedbringe udledning af skadelige stoffer, hvilket varmeværkerne konstant arbejder på. På trods af indsatsen for at nedbringe NOx udledningen vil afgiftsstigningen komme til at betyde prisstigninger for varmeværkernes kunder. Ydermere indføres fra 2014 en forsyningssikkerhedsafgift, som er en afgift på alle former for rumvarme. Afgiftens størrelse er endnu ikke fastsat, men den vil være fuldt indfaset i 2020, hvor afgiften skal indbringe staten 2,8 mia. kr. om året, som skal investeres i vindenergi og elproduktion baseret på biogas.
Frøstrup Fjernvarmeværk arbejder konstant på at skaffe kunderne konkurrencedygtige varmepriser bl.a. gennem grundig vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet. F.eks. bliver ledningsnettet termograferet hvert år for at opdage eventuelt begyndende korrosion, så skader kan udbedres før der opstår lækager. Der arbejdes også på forskellige ressourcebesparende løsninger mht. samarbejde mellem fjernvarmeværkerne i området både på driftsplan og medarbejderplan. F.eks. er der mellem Frøstrup, Vesløs og Østerild fjernvarmeværker oprettet et vagtsamarbejde hvor driftslederne ved de tre værker skiftes til at have weekendvagt for alle tre værker tilsammen. Sammenholdt med stigende oliepriser er fjernvarme stadig en meget attraktiv energiform for Frøstrups borgere.

Faktaboks

 • Stiftet i 1991
 • 2009 ny Weiss fliskedel i nybygget hal. Anlægssum: 9 millioner kroner
 • 2,0 MW oliefyret kedel, Danstoker, beregnet til havarisituationer
 • 1,1 MW flisfyret kedel, Weiss, med røgvasker på 0,4 MW
 • 2,0 MW flisfyret kedel, Weiss, med røgvasker på 0,5 MW
 • Demag krananlæg 1200 kg.