Thisted Varmeforsyning / Kraftvarmeværk Thisted

Fjernvarme fra Thisted Varmeforsyning baserer sig på vedvarende energikilder som halm, affald, geotermi og solvarme. Halmen leveres af lokale landmænd mens affaldet kommer fra borgere i hele kommunen. En geotermiboring trækker 43 grader varmt vand op fra jordens indre og et CSP solanlæg bestående af 144 m parabolsk formede trug beklædt med spejle trækker varme fra solen. Faktisk producerer Thisted Varmeforsyning så meget varme, at en del af produktionen driver et fjernkølingsanlæg i indkøbscenteret i Thisted midtby. 

Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tel.: +45 97 92 66 66 web: www.thisted-varmeforsyning.dk 

 • Rundvisninger: Ja
 • Adgang: Efter aftale og kun i forbindelse med rundvisning
 • Bestilling/reservation: Min. 3 arbejdsdage
 • Deltagerantal:  Max 45
 • Pris for besøg: kr. 1.000,- pr. hold
 • Parkering: Ja
 • Offentlig transport: 150 meter til bus
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk/engelsk.

I/S Kraftvarmværk Thisted Industrivej 9 7700 Thisted Tel.: +45 97 92 14 42 web: www.kvvt.dk 

 • Rundvisninger: Ja
 • Adgang: Efter aftale og kun i forbindelse med rundvisning
 • Bestilling/reservation: Min. 3 arbejdsdage
 • Deltagerantal:  Max 45
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Ja
 • Offentlig transport: 150 meter til bus
 • Toilet: Ja
 • Sprog: Dansk/engelsk.
 
 

Thisted Varmeforsyning

har leveret fjernvarmevarme til borgerne i Thisted siden 1961. Dengang kom varmen fra oliefyrede kedler. I dag leverer Thisted Varmeforsyning billig, miljøvenlig varme baseret på affald, halm, solvarme og varmt vand fra jordens indre kendt som geotermi. De godt 4500 tilkoblede brugere i Thisted Varmeforsynings forsyningsområde nyder godt af nogle af landets laveste fjernvarme-priser. Faktisk er prisen for fjernvarme i Thisted faldet konstant gennem de seneste 25 år. Prisreduktionen er mulig fordi Thisted Varmeforsyning tidligt begyndte at frigøre sig fra fossile brændstoffer og satse på vedvarende energikilder så som geotermi, halm, affald og senest også solvarme. Kun 1-2 % af varmeproduktionen kommer fra naturgas. Fjernvarme fra Thisted varmeforsyning95% af alle husstande i Thisted by er tilkoblet fjernvarmen samt næsten alle husstande i nabolandsbyen Hillerslev. Thisted Varmeforsynings anlæg bliver løbende moderniseret hvilket sikrer høj forsyningssikkerhed, lille varmetab og høj virkningsgrad. Investeringer i intelligent teknologi er desuden med til at fremtidssikre fjernvarmen. Anlæggene i de forskellige centraler er forbundet og styres elektronisk. Desuden kan hvert enkelt anlæg styres manuelt så forsyningen er sikret også i tilfælde af fejl på computersystemet.

Fjernvarmepriser

Hvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 8. marts 2012 koster fjernvarmen fra Thisted Varmeforsyning 325 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 6.813 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 8.783 kr.

Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag). Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

Service og varmetjek

Hos Thisted Varmeforsyning kan kunderne tilmelde sig en serviceordning, Thisted Varmeforsynings Varme-Tjek. Her får kunden hvert år inden fyringssæsonen besøg af en godkendt installatør som udfører et servicetjek på fjernvarmeanlægget.

 • Rensning af snavssamler
 • Kontrol af afspærringsventiler
 • Eftersyn og afprøvning af trykdifferens
 • Eftersyn og afprøvning af alle termostatventiler
 • Kontrol af afkøling. Hvis dårlig – indregulering og forslag til forbedringer
 • Tæthedskontrol af direkte anlæg
 • Påfyldning af vand ved evt. inddirekte anlæg (kontrol af eksp. beholder)
 • Grundig vejledning i brug af anlæg og måleraflæsning (bør aflæses en gang om måneden).

Halmvarme

I 2005 fik Thisted Varmeforsyning mulighed for at etablere et biobrændselsanlæg. Valget stod mellem halm eller flis, og det blev besluttet at et halmanlæg var den bedste løsning. Halmen produceres i nærområdet, hvilket holder transportudgifter og dermed produktionsudgifter på et minimum. Det er landmændene i Thy som leverer halmen og dermed bliver de penge Thisted Varmeforsyning bruger på råstoffer i lokalområdet. Varmeproduktionen bliver en del af kredsløbet i dyrkningen af jorden, da restproduktet fra halmfyringen føres tilbage til markerne som gødning. Halmfyringsanlægget bruges til at drive varmepumperne til de geotermiske anlæg. På den måde får kunderne CO2-neutral varme gennem halmfyring og geotermi.

Affaldsforbrænding

I/S Kraftvarmeværk Thisted leverer varme til Thisted Varmeforsyning som også er delvist ejer af I/S Kraftvarmeværk Thisted. Første spadestik til I/S Thyra, Thyregionens Affaldsbehandlingssystem, blev taget i 1977. I 1989 stiftedes I/S Kraftvarmeværk Thisted som en sammenslutning af I/S Thyra, Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. og I/S Nordkraft. Formålet var at forbedre miljøet, samt at tilgodese en overordnet politisk beslutning om at fremme el- og varmeproduktion ved forbrænding af affald. Det nye højteknologiske kraftvarmeværk blev sat i drift i 1991 og siden er der løbende gjort teknologiske forbedringer. Således udskiftedes i 2003 elektronfiltret med et nyt posefilter med dioxinrensning og i 2004 blev det våde røggasrensningsanlæg udvidet med en svovldioxid (SO2) skrubber til svovlrensning.

Produktionsfakta

Årligt forbrændes mere end 50.000 tons affald på kraftvarmeværket. Heraf produceres ca. 115.000 MWh varme, der afsættes til Thisted Varmeforsyning. Det svarer til ca. 2/3 af forbruget i Thisted. Produktionen af elektricitet er på ca. 26.000 MWh. Heraf afsættes mere end 80% til elforbrugerne – det er elektricitet svarende til 4.500 familiers årlige forbrug. Desuden genanvendes omkring 9.000 tons slagger til bundsikring i veje, stier og pladser m.v. samt 900 tons jernskrot og 100 tons metaller. Fra røggasrensningssystemet opsamles 1.000 tons flyveaske og 200 tons gips og slam årligt, som deponeres i et særligt depot.   Se mere om

Geotermi

Geotermi er ren energi direkte fra jordens indre. Det varme vand som findes i undergrunden under Thisted stammer fra en gigantisk underjordisk sø, der strækker sig fra Bergen i Norge til langt ned i Europa. Med oliekrisen i 1973 blev danskerne klar over at de fossile brændstoffer ikke udgør en uudtømmelig kilde til energi. Allerede i 1984 stod Thisted Varmeforsyning, som landets første, klar med et geotermisk anlæg der udnytter varmen under jordens overflade. Anlægget blev etableret af Dansk Olie og Naturgas som dog allerede i 1986 overdrog det fuldt ud til Thisted Varmeforsyning. Den nuværende boring har en forventet levetid på 25 – 30 år hvorefter der må laves en ny boring. Det skyldes at injektionsboringen hvor vandet pumpes tilbage til kilden med tiden stopper til. Det varme vand trækkes op fra to forskellige boringer hhv. 1243 m og 1242 m dybe og vandet der kommer op har en temperatur på omkring 43 grader. Varmepumperne til det geotermiske anlæg drives primært af halmvarme og geotermianlægget er dermed en del af Thisted Varmeforsynings helhedsidé om grøn fjernvarme.

CSP solanlæg

CSP Solvarmeanlæg til fjernvarmeCSP (Concentrated Solar Power) står på dansk for koncentreret solenergi. Teknologien baserer sig på anlæg hvor solens stråler rammer spejle, der reflekterer og koncentrerer strålerne. Strålerne sendes videre til en modtager der opvarmes af energien fra solens stråler. Ved at benytte spejle til at reflektere indstrålingen koncentreres energien og enormt høje temperaturer kan opnås. Grundet muligheden for at opnå disse høje temperaturer har CSP-teknologi været brugt til store el-producerende kraftværker siden 1980’erne. Et CSP-anlæg kan producere enten damp eller varmt vand. Dampen eller det opvarmede vand kan bruges til mange forskellige formål så som el-produktion, rensning af drikkevand eller til fjernvarmeproduktion.

CSP solanlæg vs solpaneler

I Danmark har vi i mange år brugt solenergi både til privat og industriel brug til varmeproduktion. Den sol-teknologi vi kender bedst, er de statiske solpaneler, pladesolfangere, med et stort overfladeareal, der består af et rørsystem, hvori en væske cirkulerer. Selve panelerne er isoleret bag rørsystemet for at mindske varmetabet. Forsiden af panelerne har et stort varmetab. CSP solanlæggets overfladeareal derimod er beklædt med spejle, som reflekterer solstrålerne videre til et rør, der er isoleret med en vakuumfyldt glaskappe, som sikrer at varmen optages i væsken i røret og varmetabet derfor er på et absolut minimum, selv ved høje temperaturer.

Thisted Varmeforsynings CSP solanlæg

Anlægget består af ialt 144 meter parabolsk formede trug beklædt med spejle, der fordeles på 2 rækker á 72 meter. Anlægget har et spejlindfaldsareal på ca. 830 m2 og skal forsyne varmeforsyningen med ca. 500 MWh om året. Spejlene reflekterer, og derved koncentrerer, solens stråler videre til et isoleret varmerør, der er placeret i trugets brændpunkt. For at få størst mulig udbytte af solens stråler er anlægget placeret nord-syd, helt præcist 23°NØ. Et sol-trackingsystem justerer trugene, så de modtager solens direkte indstråling hele dagen og opnår derved en optimal udnyttelse af solens indstråling. CSP-solanlægget indgår hos Thisted Varmeforsyning i hedtvandskredsen, hvor det skal opvarme vandet fra 120°C til 140°C. Det opvarmede vand fra CSP-solanlægget bliver benyttet sammen med de traditionelle kedler og varmepumpeanlæg for geotermivarme. Anlægget kan også levere 80 – 95°C varmt vand direkte til fjernvarmekredsen. Anlægget er leveret af

Fjernkøling

Hos Thisted Varmeforsyning produceres der om sommeren mere varme end der forbruges. For at Fjernvarme til fjernkølingoverskudsvarmen ikke skal gå til spilde anvendes den nu til fjernkøling i Thisted midtby. Thisted Varmeforsyning er blandt pionererne i Danmark indenfor fjernkøling. Moderne bygninger har i lige så høj grad brug for køling som for varme. Virksomhedernes forbrug af el til komfortkøling, det vil sige køling til et behageligt indeklima for kunder og ansatte, er ikke som tidligere fradragsberettiget. Dermed er prisen for komfortkøling steget betragteligt. Fjernkøling er et godt og billigt alternativ til energislugende og støjende airconditionanlæg. Et fjernkølingsanlæg fylder mindre end et traditionelt airconditionanlæg og er desuden lydløst. Det er samtidig energibesparende køling fordi den stammer fra overskudsvarme som ellers ikke ville blive udnyttet. Og ligesom med fjernvarme bliver prisen lavere jo flere der er tilkoblet nettet. Fjernkølingen drives af fjernvarme gennem et absorptionsanlæg, der er placeret i kælderen på J.P.Jacobsen Center i Thisted midtby. Herfra pumpes køling rundt til de tilsluttede kunder nær Thisted bymidte. Takket være både affaldsforbrændingen og Thisted Varmeforsynings halmvarme og geotermiske anlæg, er fjernkøling i Thisted blandt landets mest bæredygtige kølingsmetoder. Se mere om fjernkøling i Thisted på www.fjernkoling.dk

Tidslinje

Nogle vigtige årstal i Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.’s historie: 1961 – Blev Thisted Varmeforsyning etableret. Anlægget forsynes fra central Vest på Møllevej. 1964 – Central Øst på Aspevej sat i drift. 1967 – Central Nord på Ringvej sat i drift. 1979 – Varme fra det ny etablerede forbrændingsanlæg I/S Thyra. 1984 – Thisted Landsogns Fjernvarme fusioneret med Thisted Varmeforsyning. 1988 – Geotermi anlæg i drift. 1988 – Tilstedområdet tilsluttes. 1989 – Centralerne tilsluttes naturgas. 1989 – I/S Kraftvarmeværk Thisted dannes, Thisted Varmeforsyning indtræder med 33% ejerskab. 1991 – Thyra ombygget til affaldskraftvarmeværket I/S Kraftvarmeværk Thisted. 1993 – Akkumuleringstank på Nord. 1995 – Ny Servicebygning på Nord. 1996 – Transitledning Vest. 1997 – Transitledning Øst. 1997 – Bygningsrenovering af Central Nord. 2003 – Bygningsrenovering af Central Vest. 2003 – Ejerforholdet i I/S Kraftvarmeværk ændres, Thisted Varmeforsyning indtræder med 50% ejerskab. 2005 – Halmvarmeanlægget sættes i drift. 2006 – Hillerslev Kraftvarmeværk a.m.b.a fusioneret med Thisted Varmeforsyning. (kilde: Thisted Varmeforsyning) Central Nord – Hovedcentral, Ringvej 26

 • Bygget 1967 – Senest renoveret 1999
 • 7,5 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW naturgas- oliefyret kedel
 • Kraftvarmeanlæg, 1,2 MW varme, 0,6 MW el. Fungerer også som nødstrømsanlæg
 • Hovedfordelingspumper
 • Akkumuleringstank på 1500 m3

Central Vest – Den første central, Møllevej 24b

 • Bygget 1961 – Senest renoveret 2003
 • Spidsbelast-central samt nødstrømsanlæg
 • 8 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 10 MW naturgas- oliefyret kedel

Central Hillerslev, Ballerumvej 125, 7700 Thisted

 • Bygget 1992. Fusioneret med Thisted Varmeforsyning i 2006
 • 1,5 MW naturgasfyret kedel
 • Kraftvarmeanlæg 0,9 MW varme – 0,7 MW el
 • Motoranlæg: Jenbacher 681 kW
 • Generator: 660 kW
 • Kedelanlæg: Danstoker 1.454 kW
 • Akkumuleringstank: Steeltank 360 m3
 • Spids- og reservelast.

Geotermiske anlæg, Industrivej 31a – Danmarks første geotermianlæg

 • Bygget 1988
 • 10 MW naturgasfyret kedel med røggaskøler
 • 5 MW absorptionsvarmepumpe (Thermax)
 • 2,7 MW absorptionsvarmepumpe (Sanyo)
 • Geotermiboring 1243 m dyb 200 m3/h.

Leopardvej, injektionsboring

 • Byggeår 2000
 • Injektions-boring 1242 m dyb.

Halmvarmeanlæg, Flintborgvej

 • Bygget i 2005
 • Halmvarmeanlæg: Hollensen Energy A/S, 11,5 MW hedtvandsanlæg type Biomaster.
 • Halmopriver og indfødning: fabrikat Hollensen
 • Røgrensning: posefilter fabrikat Simatek
 • SRO anlæg: Dansk Miljø- og Energistyring A/S iFIX system
 • Krananlæg: 2 stk. Danish Crane Building 1850 kg. robotkraner
 • Gaffeltruck: Linde H30D med halmspydsaggregat type NCN Frontlift
 • Vægt: Danvægt A/S, 1 stk. brovægt 24 x 3 m., 60 tons. Selvvejning
 • Nødstrømsanlæg: PM Energi A/S 400 kVA dieselgeneratoranlæg
 • Halmlager: kapacitet 1600 hesston baller
 • Akkumuleringstank: 2500 m3.

Affaldsforbrænding , I/S Kraftvarmeværk Thisted, Industrivej 9, 7700 Thisted. Tlf.: 9792 1442. www.kvvt.dk. info@kvvt.dk

 • Forbrændingskapacitet 6,36 t/h
 • El effekt 2,9 MW
 • Varmeeffekt 10,6 MW + hedtvand
 • Affaldsmængde ~50.000 t/år
 • Varmeproduktion ~100.000 MWh/år
 • El produktion ~20.000 MWh/ÅR.