Projekt ”Område 4” – Omlægning til grøn opvarmning af privatboliger, som ikke er koblet på kollektiv varmeforsyning.

Op mod 4.000 husstande i Thisted Kommune bruger oliefyret, som primær eller sekundær varmekilde til opvarmning af deres bolig. Det svarer til ca. 20 % af alle husstande i kommunen. Hovedformålet med Thisted Kommunes Energi og Ressource politik er at reducere brugen af fossile brændsler og øge brugen af grøn energi. Derfor har dette projekt også været et oplagt indsatsområde for kommunen.

 

For to år siden begyndte Thisted Kommune, at kigge på potentialerne ved og mulighederne for, at private husstande med oliefyr skifter dem ud med varmepumper. Til en start så man isoleret på Hannæs-området i den nordlige del af kommunen, hvor husstandene ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning. Området fik navnet Område 4.

For at opnå en større kritisk masse blev Område 4 senere defineret noget bredere, så det nu omfatter alle private husstande i Thisted Kommune, som ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning.

Her kan du læse for-rapporten, der er udarbejdet for Thisted Kommune omkring Område 4.

 

Kommunen er selv gået forrest

Thisted Kommune har i mange år haft en høj andel af vedvarende energi i el-nettet. I takt med at de fossile brændstoffer udfases, bliver der en større andel af grøn energi i el-nettet både nationalt og lokalt. Flere studier har påvist, at varmepumper er en omkostningseffektiv teknologi for samfundet, da de mindsker de omkostninger der er forbundet med at indpasse vedvarende elektricitet i el-nettet, som eksempelvis vindkraft. Dette gælder både i de lokale el-net, men også på nationalt niveau.

For at fremme udviklingen af varmepumper i kommunen har Thisted Kommune selv installeret varmepumper i relevante offentlige byggerier. Eksempelvis er velfærdsbygningen ved Havbadet i Nørre Vorupør, Thisted Lufthavn og fyrbygningerne i Hanstholm udstyret med varmepumper.

Derudover har kommunen støttet arbejdet omkring og etablering af Energipunkt Frøstrup – et demonstrationshus åbent for borgere, hvor lokale håndværkere og leverandører udstiller forskellige typer af varmepumper m.m. til private boliger.

 

Varmepumper er ren win-win

Der knytter sig en række fordele både for den enkelte forbruger, den lokale elforsyning, det lokale erhvervsliv samt for miljøet, ved at udskifte oliefyret med varmepumper.

Ustabile oliepriser, et lavere energiforbrug og lavere energipriser, er nogle af økonomiske fordele som den private forbruger opnår ved at udskifte oliefyret med varmepumper. Men ved at udskifte til en billigere og miljøvenlig varmekilde, er det ligeledes med til fremtidssikre boligen og gøre den mere attraktiv ved et eventuel salg.

I Thisted Kommune produceres der langt mere strøm end der bliver brugt. Strømmen kommer primært fra områdets mange vindmøller. Overskydende energi eksportes ud af kommunen, hvilke i visse tilfælde ligefrem koster energiselskaberne penge, at komme af den grønne energi.

For den lokale elforsyning vil udrulning af varmepumper ligeledes have den fordel, at energiselskaberne bedre kan regulere på trykket i kablerne, da de i forbindelse med høj produktion kan sende energi ud til varmepumperne. Hvilket giver god mening, da der oftest er et naturligt behov for opvarmning af boligen, når det blæser og er koldt.

Og da der er tale om ren og grøn el fra vedvarende energikilder, vil en udskiftning af oliefyret til varmepumper, dermed også have en gavnlig miljømæssig effekt.

Derudover forventer kommunen, at udskiftning af oliefyret til varmepumper, vil komme lokale håndværkere og leverandører til gode.

 

Kommunen bakker op og giver stafetten videre

For Thisted Kommune, som medaktør, er projektet i sin afsluttende fase. Nu bliver stafetten snart givet videre til kommunens borgere og private aktører.

Som en sidste ting i projektet arranger Thisted Kommune sammen med Thy Mors Energi Elnet og det lokale foreningsliv informationsmøder for borgere, som bor i områder uden kollektiv varmeforsyning.  I foråret (2017) er der blevet afholdt tre møder og til efteråret kommer der igen en ny møderække.

På møderne bliver borgerne blandt andet informeret om fordele ved varmepumper, samt hvilke krav der er til boligen, for at opnå en optimal effekt af varmepumpen. Deltagerne kan også møde andre borgere, som allerede har fået installeret varmepumpe og høre om deres oplevelser.

Ydermere bliver der informeret om regeringens ordning, hvor man kan søge økonomisk støtte, hvis man anskaffer en varmepumpe.

Der orienteres ligeledes om muligheden for reduceret elafgift, når man har en varmepumpe.

 

Du kan læse mere om hvilke tilskud og fradrag du kan opnå, når du energirenoverer din bolig her:

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

 

OBS! Dit projekt må ikke være påbegyndt, før du søger.

 

 

Projekt ”Område 4” – kort fortalt:

 

Definition af ”Område 4”?

Område 4, er alle private husstande, som ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning, og hvor der dermed sker en individuel opvarmning af den enkelte husstand.

 

Hvem er projektets målgruppe?

Hustande, som bruger oliefyret, som primær eller sekundær varmekilde.

Kommunen anslår, at der er op til 4.000 husstande i kommunen, som bruger oliefyret, som deres primære eller sekundære varmekilde.

 

Hvad er formålet med projektet?

Som en del af kommunes Energi- og Ressource politik ønsker kommunen at medvirke til en grøn omstilling af varmeforsyning i private husstande, hvor den sorte energi droppes til fordel for grøn energi, og hvor udledningen af CO2 dermed reduceres i kommunen.

Kommunen håber, at projektet vil være med til at klæde de borgere bedre på, som står overfor at skulle udskifte deres varmeforsyning, i forhold til at vælge en løsning, der både er økonomisk fordelagtig for dem og samfundet samt godt for miljøet.

 

Hvad forventes en gennemsnitslig husstand at kunne spare ved at skifte oliefyr ud med varmepumpe?

Ca. 30 – 50 % af det hidtidige forbrug ved et anslået forbrug på ca. 2000 l. olie årligt.

 

Hvad vil der være af CO2 besparelse pr. husstand (gennemsnit)?

Der udledes 2,66 kg. CO² for hver liter olie der afbrændes. Ved et gennemsnitligt forbrug pr. husstand på ca. 2000 l. olie årligt udleder et oliefyr omkring 5.320 kg. CO².

Et gennemsnits hus med en luft til vand varmepumpe bruger ca. 5.300 kWh på årsbasis, udledningen er ca. 0,2 kg. CO² pr kWh. I alt udledes der således kun 1.060 kg CO² årligt ved denne løsning. I alt en reduktion på 4.260 kg CO² årligt.

 

 

 

 

Skralde-projekt i Thisted Kommune skal ruste lokale virksomheder til fremtidens krav

Mængden af affald der bliver genanvendt skal op. Det er fremtidens krav for affaldssortering for små og mellemstore virksomheder i Danmark, og målet for Thisted Kommunes affaldsprojekt i dag.

 

Som en del af Thisted Kommunes Energi- og Ressourcepolitik, har kommunen søsat et forsøgsprojekt i Hanstholm, som løber i perioden november 2015 til maj 2016. Formålet er at øge mængden af sorteret affald fra små og mellemstore virksomheder. Projektet tager udgangspunkt i den kendsgerning, at netop disse virksomheder i dag har svært ved at håndtere sorteringen af affald. Samtidigt har samme virksomheder typisk et ønske om at blive bedre til sortering.

 

14 virksomheder blev spurgt om de havde lyst til at deltage, og 11 virksomheder har takket ja. For de resterende tre virksomheder, var det enten ikke relevant eller også sorterede virksomhederne allerede.

 

Ved projektets afslutning opsummeres de praktiske erfaringer og de deltagende virksomheder vil få en samlet orientering.

 

Affald er en ressource

I Thisted Kommune er man vant til at se affald som en ressource, da affald siden 1978 har været hjørnestenen i Thisted bys fjernvarmeforsyning. I fremtiden vil der være et øget fokus på at genanvende affald i takt med at miljøkravene skærpes. Den øgede fokus på genanvending betød allerede i 2014, at Danmark importerede 250.000 tons affald.* Den tidligere regeringen satte som målsætning at 70 % af alt papir og plastaffald i 2018 skal genanvendes.**

 

I forsøgsperioden bliver der sat to genbrugscontainere op ved hver virksomhed. En container til plastic og en container til pap og papir. Forventningen er, at affaldscontainerne vil nedsætte mængden af affald til bl.a. forbrænding med 30 %. Erfaringer fra et lignende projekt i Morsø Kommune bakker denne forventning op. Mængden af affald er meget branchespecifik, og virksomhederne der deltager i projektet spænder fra tømrer- og murere over konsulenter til fiskere.

 

Forberedelse til fremtiden

Målet med forsøget er at lave en model, der kan bruges til små og mellemstore virksomheder i Thisted Kommune, samtidigt med at virksomhederne rustes til de stadigt skærpede krav til affaldshåndtering.

 

Det har ikke været svært at få deltagere til projektet, da virksomhederne er bevidste om, at der kommer nye skrappere krav. Samtidigt er det også markant, hvor meget miljøhensynet motiverer de medvirkende virksomheder. Indrettes affaldshåndtering så det ikke er konkurrencehæmmende vil virksomhederne gerne deltage.

 

 

*Kilde: DR: http://www.dr.dk/nyheder/penge/250000-ton-importeret-affald-giver-varme-og-lys

** Kilde: Danmark uden affald, Regeringen 2013. http://mst.dk/media/mst/Attachments/Ressourcestrategi_DK_web.pdf

Vilde med energiture i Thy

På baggrund af flere forespørgsler fra landsorganisationen arrangerede den lokale Ingeniørforening IDA Thy Mors en guidet energitur i Thy for foreningens medlemmer i Nordjylland. Pladserne blev hurtigt udsolgte, og for at imødekomme de mange interesserede blev der arrangeret en ekstra tur.

 

På programmet var et besøg ved Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvor gæsterne i bus kom helt tæt på kæmpe vindmøllerne. Bagefter gik turen til Frøstrup Kro, hvor de kunne nyde aftensmaden inden den efterfølgende rundvisning i demonstrationshuset Energipunkt Frøstrup.

 

På de to ture deltog tilsammen 87 gæster – heraf var 1/3 lokale medlemmer, mens den store gruppe kom fra det øvrige Nordjylland. Enkelte havde endda taget vejen helt fra Fyn for at opleve energien i Thy.

 

Leif Amby fra IDA Thy-Mors er rigtig glad for den store interesse, der har været for turene. – Jeg håber, at vi får flere af sådanne arrangementer i fremtiden – siger Leif Amby og fortsætter – Det vi vil arbejde frem mod, og som vi også hører er ønsket fra vores medlemmer, er at give arrangementerne endnu større faglig tyngde.

Stor succes med energiscreeninger af lokale virksomheder i Thisted Kommune

I samarbejde med uafhængige energirådgivere tilbyder Thisted Kommune energiscreeninger til lokale virksomheder. Målet er at gennemføre 25 screeninger hvert år fra 2015-2018, og i år er målet nået.

 

Initiativet er en del af Thisted Kommunes Energi- og Ressourcepolitik, og i 2016 bliver der igen åbnet for en ny pulje af screeninger.

 

Hos IdealCombi A/S i Hurup Thy har de takket ja til tilbuddet om en energiscreening af deres produktionshaller, som har et areal på 100 000 m². Her fandt SRT Energirådgivning energibesparelser på 850MW, hvilket svarer til 40 hustandes årlige energiforbrug.

 

– Idealcombis produkter er blandt de absolut mest energirigtige på markedet, derfor ønsker vi også selv at gå foran og reducere energiforbruget i produktionen, fortæller Direktør Mikael Søgaard fra IdealCombi og fortsætter:

 

– Vores miljøpolitik bliver løbende revideret og optimeret, så vi kontinuerligt sikrer et reduceret energiforbrug og en reduceret miljøbelastning, fortæller Mikael Søgaard.

 

Det at have en energirigtig produktion sender også et grønt signal til kunderne samt sikrer, at produktionen er konkurrencedygtig og sikrer danske arbejdspladser.

 

Kvalificeret og uvildig energirådgivning

– Vi ved, at der er mange virksomheder, som kan få gavn af en energiscreening og opnå en bedre driftsøkonomi, fortæller SRT Energirådgivnings indehaver Simon Rude Thøgersen og fortsætter:

 

– Og ved at benytte en uvildig energirådgiver, opnår virksomhederne det højeste energitilskud, da energirådgiveren selv bestemmer, hvilket energiselskab energibesparelsen sælges til. Formålet er ikke at sælge bestemte produkter eller løsninger men udelukkende at rådgive virksomhederne om, hvilke energibesparelser de kan opnå, forklarer Simon Rude Thøgersen

 

Inspiration til virksomhederne

– Resultatet fra energiscreeningerne skal ses som inspiration til virksomhederne over, hvilke besparelser de kan opnå ved at følge anvisningerne. Det er helt op til virksomhederne i hvor stort omgang, de ønsker at gennemføre anbefalingerne, og de har mulighed for at plukke i forslagene alt efter, hvad der passer bedst ind i deres strategi, udtaler erhvervskonsulent i Thisted Kommune Peter Brandt Larsen og fortsætter:

 

– Ved at gennemføre energirenoveringerne opnår virksomhederne en reduktion af deres energiudgifter, hvilket både giver en bedre bundlinje og bedre konkurrenceevne. Derudover skaber de grønne investeringer arbejde til lokale håndværkere, afslutter Peter Brandt Larsen.

 

Efter finanskrisen er fokus blevet rettet mod omkostninger, og mange virksomheder har opdaget, at der er mange penge at spare gennem energioptimering. Bankerne ser også mere positivt på eventuelle lån til energiforbedringer i virksomheden, især når rentabiliteten er veldokumenteret i en energirapport.

 

90.000 kr.! Så meget sparer Områdecenter Solgården hvert år på at lease én elbil.

På Områdecenter Solgården kører de projektet Natugleordningen. Det betyder, at Solgården, to plejecentre samt et bofællesskab i området deles om en kørende nattevagt. Tidligere skulle den kørende nattevagt bruge sin privatbil i nattevagten. I dag har de fundet en mere økonomisk model. En leaset elbil.

 

Det var Elisa Hove, administrativmedarbejder på Solgården, som fik ideen til at lease elbilen. Hun blev bakket op af sin chef Annette S. K. Jensen, så nu kunne ideen blive til virkelighed. Elisa Hove fortæller: – Vi har kun haft elbilen i brug siden midten af juli i år, med vi kan allerede se at vores beregninger holder stik. På en måned sparer vi ca. 7.500 kr. netto. – og det svarer til en årlig besparelse på knap 90.000 kr. Og det ser endda ud til at besparelsen kan blive endnu større, da bilen ikke kræver så mange opladninger, som forventet. Det er jo helt fantastisk – og så skal man lige huske på, at vi opnår denne besparelse på bare én bil. Det håber jeg også andre kan se ideen i, slutter Elisa Hove af.

 

Med et kørselsbehov på ca. 90 km i gennemsnit pr. nat genererer elbilen en besparelse på 35 % pr. kørte km. Medarbejderne er også glade for ordningen, da befordringsreglerne kun giver dem en begrænset kompensation for kørsel til og fra eget hjem, når de benytter privatbilen, som tjenestebil.

Udover de økonomiske fordele der er for både Solgården og medarbejderne, så der selvfølgelig også den miljømæssige gevinst, der er ved at skifte benzinbilen ud med en som kører på 100 % ren og grøn el fra de mange vindmøller i Thy.

 

I grøn tråd med Thisted Kommunes Energi- og Ressource politik

Initiativer som denne er helt i tråd med Thisted Kommunes Energi- og Ressource politik, hvis formål er at reducere energiforbruget hos borgere, virksomheder samt kommunen selv. En af politikkens indsatsområder er bæredygtig transport, hvor formålet er at reducere udledningen af CO2 gennem nye transportformer og -mønstre.

 

– Det som næsten glæder os allermest er, at plejecentrene på eget initiativ tester elbilen som et mere miljøvenligt og økonomisk fordelagtigt alternativt til brug af egen bil til tjenestekørsel. Det er en rigtig flot indsats, som jeg kun kan bifalde. Som klimakommune har Thisted Kommune bl.a. det mål, at reducere CO2-udledningen fra kommunens egne køretøjer, så indføring af elbiler er helt i tråd med denne målsætning, siger Pennie F. Henriksen, projektleder, Thisted Kommune.

Grøn varme i Hanstholm

Den 19. september 2015 indviede Hanstholm Varmeværk A.m.b.a. deres nye flis-fyrede anlæg, som erstatter brugen af bioolie. Nu produceres varmen primært ved hjælp af flis, overskudsvarme fra Hanstholm Fiskemelsfabrik og en elkedel drevet af vindmøller. Kun i de mest belastede perioder tager de deres naturgaskedler og – motorer i brug.

I Hanstholm blev det første varmeværk etableret i 1965. Og der er sket meget siden. I 1994 blev der etableret et Kraftvarmeværk. Nu kunne der både produceres varme og strøm. Og gennem de seneste år er der blevet investeret i en bred vifte af produktionsanlæg, så de i dag har et varmeværk, der produceret miljøvenlig, CO2-neutral og billig varme med en høj forsyningssikkerhed.

Værket leverer varme til Hanstholm by og Ræhr by. Strømmen aftager Thy-Mors Energi. Flisen til det nye flis-fyrede værk kommer for en stor dels vedkommende fra Thy og Hanstholm Fiskemelsfabrik leverer overskudsvarme til fjernvarmeproduktionen. En rigtig god historie om rigtig godt lokalt samarbejde, som generelt kendetegner Thy.

Samlet set giver projektet både en reduktion af værkets varmeproduktionsomkostninger samtidig med, at der opnås en miljøgevinst ved, at værkets produktionsapparat udskiftes med ny og renere teknologi.

Påvirker Thisted Kommunes CO2 regnskab positivt

Projekter som dette påvirker Thisted Kommunes samlede CO2 regnskab positivt, samtidig med at det understøtter bosætningen i den nordlige del af kommunen. For lave varmepriser og miljørigtig produktion betyder også noget, når man skal finde et nyt sted at bo.

Læs mere om Hanstholm Varmeværk på www.hanstholmvarmevaerk.dk

Energistyrelsen har d. 10. juli givet tilladelse til etablering af et Wavepiston testanlæg for bølgekraft.

wavepiston

14-07-2015 NYHED

Wavepiston-anlægget udlægges i DanWEC – Danish Wave Energy Center sydvest for Hanstholm Havn. Læs mere om DanWEC.

Tilladelsen til etablering af anlægget er givet for en 2-årig periode. Tilladelsen og en nærmere beskrivelse af anlægget kan ses påEnergistyrelsens hjemmeside.

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse indtil den 7. august 2015. Klagen sendes til Energistyrelsen på ens@ens.dk med angivelse af referencenummer 2015-2480.

DanWEC
v/Torben Linde

Asylgade 30
Telefon: 99 17 17 00
Fax: 99 17 22 64
E-mail:Info@danwec.com

Bølgedata fra DanWEC

Så ruller dataene ind fra DanWEC´s seneste store aktivitet.

I weekenden d. 21 feb. 2015 udlagde DanWEC deres målebøjer ud for Hanstholm. Et tilbud til de kommende udviklere om valide bølgedata er nu muligt. Der er ialt udlagt 2 målebøjer – henholdsvis Nord Øst for havnen, og Syd Vest for havnen.

Der vil i løbet af 2016 blive udlagt og testet op til 3 forskellige bølgeenergi konvertere. Det kan du følge med i her via dette link.

 

IMG_5830

Åbningsfest i Energipunkt Frøstrup

Energipunkt Frøstrup åbnede med et brag af en åbningsfest, hvor publikum kom strømmende fra hele Thisted Kommune. Udstillerne havde travlt med at fortælle om det sidste nye på energimarkedet til private og publikum kunne se, hvordan de teknologierne virkede, når de var sluttet til. For det er en af pointerne bag Energipunkt Frøstrup. Her er anlæggene fuldt funktionsdygtige og alle kan se, hvordan de ser ud, lyder og hvor meget de fylder.