Guide til det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage

Det Nationale Testcenter For Store Vindmøller: I skoven ved Østerild venter en oplevelse af de helt store. Her blev i 2012 Danmarks største testcenter for store vindmøller indviet. Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller og du kan komme helt tæt på verdens største vindmøller. Enten på egen hånd eller med en guide. Læs mere

Bølgekraft på DanWEC

Den erhvervsdrivende fond DanWEC, Danish Wave Energy Center ved Roshage i Hanstholm, er et videns- og testcenter for udvikling af bølgekraft. Havet ud for Hanstholm har netop de bølgeforhold, der passer til tests af prækommercielle bølgeanlæg og med indvielsen i 2009 giver centeret nu mulighed for at se det store bølgekraftanlæg Wavestar på tæt hold. I samarbejde med bølgekraftudviklere, Aalborg Universitet, Thisted kommune, Hanstholm Havn, Thy Erhvervsforum, Region Nordjylland og Green Labs DK er skabt et testcenter for forskning i og udvikling af bølgekraft i Danmark. Det er den danske regerings målsætning at Danmark på sigt skal være uafhængig af fossile brændstoffer. Som del af planen for at opnå dette mål har regeringen afsat 25 mio. kr. til udvikling af bølgekraft.
Danmark har i dag nogle af de bedst dokumenterede bølgekraftkoncepter i verden og den danske bølgekraftbranche er internationalt med helt i front. For at fastholde arbejdspladser, knowhow og teknologiudvikling i Danmark er det nødvendigt at få etableret testanlæg i danske farvande. DanWEC i Hanstholm er et skridt på vejen mod en energiforsyning baseret 100% på vedvarende energi.
Bølgekraft er i forhold til vindkraft et nyt udviklingsområde, men analytikere forventer at bølgekraftparker, eller energiparker der inkluderer bølgekraft, vil være klar til udbud fra ca. 2025. Fungerende offshore bølgekraftanlæg der producerer energi til forbrugere på land forventes at være virkelighed i 2030.
Partnerskabet for Bølgekraft, oprettet af Bølgekraftbranchen, har formuleret følgende vision for udviklingen af bølgekraft i Danmark:
“Visionen for dansk udvikling af bølgekraftteknologi er, at danske industri- og erhvervsvirksomheder opnår kompetencer til afsætning af konkurrencedygtige bølgekraftteknologier både på det danske og det internationale marked. Udnyttelse af bølgekraften er forudsætningen for, at der i fremtiden kan bygges offshore energiparker på større havdybder. Udvikling af bølgekraftteknologi skal senest fra 2030 sikre mulighed for en omkostningseffektiv, bæredygtig elforsyning fra offshore energiparker i Danmark.”

De står bag DanWEC

Wave Star A/S
Bølgekraftudviklingsfirmaet Wave Star blev etableret i 2003 og ejes nu af Jørgen Mads Clausen fra Danfoss. Et Wavestar bølgekraftanlæg er i fuld gang med at blive testet hos DanWEC i Hanstholm.
Thisted kommune
Thisted kommune støtter DanWEC som led i kommunes øvrige energiinitiativer og ambitionen om at være Danmarks førende klimakommune. DanWEC er sammen med det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild et stærkt kort på hånden i kommunens satsning inden for klimaforskning.
Aalborg Universitet, Forskningsgruppen for Bølgeenergi
Her udføres forskning og udvikling inden for bølgekraftfeltet med fokus på bl.a. driftsforsøg til havs, test af hydrauliske modeller af bølgekraftanordninger, numeriske simulationer af bølgeklima samt samarbejde med institutioner og virksomheder, der arbejder inden for bølgekraftfeltet.
Vækstforum Region Nordjylland
Vækstforum støtter etableringen af DanWEC med 6,4 mio. kr.
Green Labs DK
Green Labs DK er en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen der støtter etablering af storskala testfaciliteter til demonstration af nye klima- og energiteknologier, der bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Ordningen støtter såkaldte grønne laboratorier hvor virksomheder og forskningsinstitutioner kan teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder i testfaciliteter der har international standard. Green Labs DK støtter etableringen af DanWEC med 6,4 mio. kr.
Hanstholm Havn
Hanstholm Havn har en vision om at være afsæt for vedvarende energi i Nordsøen og støtter udviklingen af bølgekraft ved Hanstholm havn. Havnen stiller målinger vedrørende bølger, vandstand og vind til rådighed for testcenteret. Bølgeforhold måles af en 1-D Wave Rider i 17,5 meters dybde ud for havnemundingen mens vandstanden måles inde i havnen. Vindhastigheden registreres via en vindmålerstation på en havnebygning.

Udviklingen af testcenter for bølgekraft

Fuldt udbygget kommer DanWEC til at tilbyde brugerne mange faciliteter deriblandt et afmærket testområde, forankringsmuligheder, landkabel, bølgemålere samt dataindsamlingsudstyr. Der vil være kontorfaciliteter samt medarbejdere der kan rådgive, assistere og vejlede brugerne i f.eks. at søge om tilladelse til etablering og midlertidig nettilslutning.
Det er planen at etablere en miniplatform 3 km fra land på ca. 25 meter dybde. Platformen udformes som en monopile til et vindmøllefundament. Testbølgemaskinerne kan tilsluttes platformen med individuelle søkabler og der vil være kabelforbindelse til land der kan overføre op til 3 MW. På platformen vil strømmen transformeres op og ledes til land i et fælles nedgravet og sikret søkabel.
Bølgemålere
DanWEC vil tilbyde brugerne af testcenteret realtidsbølgemålinger fra to bølgemålere placeret på henholdsvis 25 meters dybde ca. 3 km fra kysten og på havbunden. Den første bliver af typen Directional Waverider MkIII Datawell buoy, mens den anden bølgemåler, der skal monteres i en trawl sikret boks på havbunden, bliver af typen Acoustic Doppler Current Profiler. Dette instrument måler forskellige bølgedata som bølgeudbredelsesretning, strømhastighed og -retning samt vandstand. Bølgemålerne følger internationale standarder som beskrevet af The International Electrotechnical Commission IEC TC 114, PT 62600-100: Power performance assessment of electricity producing wave energy converters.
Vindmålinger
Vindmålinger på testcenteret vil blive foretaget med et ultralydsanemometer som placeres hvor der er mindst mulig påvirkning af vindfeltet fra bebyggelse. Instrumentet måler vindhastighed og vindretning.
Dataindsamling
DanWEC tilbyder et dataindsamlingssystem hvor data fra de forskellige instrumenter indsamles, lagres i DanWECs database og kan formidles på en hjemmeside.

Bølgekraftens potentiale

Den mængde bølgekraft som årligt passerer den danske del af Nordsøen anslås af analytikere til at udgøre 30 TWh. Hvis man forestiller sig en række bølgekraftanlæg opstillet over en 150 km strækning 100 km fra den jyske vestkyst vil de kunne producerer ca. 5 TWh om året hvilket svarer til omkring 15% af det danske elforbrug. For Danmarks vedkommende er udviklingen af bølgekraft måske derfor mere relevant med eksport for øje, for selv om vi synes det blæser meget ved vestkysten, er der andre steder i verden, hvor bølgekraftpotentialet er meget større. F.eks langs den europæiske atlanterhavskyst, hvor potentialet er over dobbelt så stort som i danske farvande. Bølgekraftindustrien er et potentielt stort eksport- og beskæftigelsesområde og Danmark er allerede langt fremme i udviklingen af teknologi og knowhow.

Langtidsvirkende energi

Bølgekraft er i forhold til vindenergi en forholdsvis uudnyttet energikilde, men bølgekraft har visse fordele sammenlignet med vindenergi. Bølgekraft kan bl.a. være med til at nedbringe omkostningerne ved offshore energiparker, fordi bølgekraft i modsætning til vindmøller drager fordel af at være placeret langt til havs hvor bølgerne er store. Vindmøller er ofte nødt til at placeres langt fra land pga. natur- og miljømæssige hensyn, men de producerer ikke mere strøm af den grund. For bølgekraftanlæg betyder dybt vand og større bølger øget energiproduktion.
Bølgekraft er desuden en mere stabil energikilde end vindenergi fordi bølger stiger og daler roligere end vinden og energiproduktionen kan forudsiges 6-9 timer i forvejen. Når vinden holder op med at blæse stopper produktionen fra en vindmølle med det samme, mens bølgernes dønninger bliver ved i mange timer før de klinger af. Forudsigeligheden gør bølgekraft lettere og dermed billigere at integrere i den overordnede elforsyning end strøm fra vindmøller.

Wavestar bølgekraftmaskinen

Wave Star A/S har siden september 2009 testet deres bølgekraftmaskine Wavestar hos DanWEC i Hanstholm. Siden februar 2010 har anlægget været tilknyttet strømnettet og leverer nu energi til EnergiNet.dk.
Wavestar maskinen er i fuld skala, med har kun to bøjer, hvorimod der på de kommercielle anlæg regnes med 20 bøjer. Før anlægget kom til Hanstholm er det blevet testet i skala 1:40 på Aalborg Universitet og i skala 1:10 ved forsøgsstationen i Nissum Bredning. Adgang til anlægget sker via en 300 meter lang gangbro fra stranden.

Hvordan virker maskinen?

De barske forhold på havet med storme og tæring pga. saltvand udgør store udfordringer for bølgekraftudviklere. Princippet i Wavestar maskinen er at bølgeenergien høstes gennem to rækker med hver 10 halvt nedsænkede bøjer som hæver og sænker sig med bølgerne. Bøjerne er 5 m i diam. og sidder monteret på 10 meter lange arme. I hårdt vejr, hvor bølgehøjden når over 8 meter, kan bøjerne hæves og låses fast over vandet, hvilket er med til at sikre Wavestars driftssikkerhed. Alle bevægelige dele befinder sig over vandoverfladen og selve maskinen er monteret på ben der er funderet på havbunden ligesom olieboreplatforme. Hydraulisk væske pumpes fra hver bøje til en hydraulisk motor som driver generatoren.
Prototypen som kan ses ved Hanstholm har to bøjer, den vejer 1000 tons og genererer 110 kW strøm. Den endelige udgave kommer til at veje 1600 tons og vil generere 600 kW.

Besøg og guidede ture

DanWEC,
Auktionsgade 39,
7730 Hanstholm.
Tel. +45 61 14 00 99
www.danwec.com
info@danwec.com
Det er muligt at opleve DanWEC, samt at få en rundvisning på Wave Stars testmaskine. For yderligere information og bestilling besøg: www.danwec.com/dk/undervisning_og_ture/ture/ture.htm
Derudover arrangerer turistforeningerne i Thisted og Nykøbing Mors energiture med vedvarende energi som tema. Turene tilrettelægges individuelt og tilpasses netop de ønsker de besøgende måtte have. Se www.thy-mors.com samt www.visitthy.dk og www.visitmors.dk.
Læs mere om de beskrevne emner på:
www.danwec.com
www.wavestarenergy.com
vbn.aau.dk/files/65676485/B_lgekraftteknologi.pdf

 

 

Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi

Ved Nissum Bredning Prøvestation for Bølgeenergi finder du flere eksempler på tidlige og nyere bølgekraftanlæg. Prøvestationen drives af DanWEC. Læs mere

Nationalt testcenter for vindmøller

Thisted Kommune er hjemsted for Danmarks største testcenter for store vindmøller. Her kan du opleve fremtidens vindenergi blive udviklet. Læs mere

Azolla

I Nordisk Folkecenters Biodome finder du i bassinerne en meget interessant alge-bregne: Azolla. Vandplanter og alger har et enormt potentiale i fremtidens energiforsyning, da der potentielt kan udvindes store mængder brændstof af disse flydende planter. Samtidigt optager planter store mængder CO2 under væksten og bliver derved i realiteten et organisk CO2-lager. Læs mere

Biodome og algeproduktion

På Nordisk Folkecenter finder du noget så usædvanligt som en Biodome. Her kan du opleve, hvorledes Folkecenteret har et mindre fiskopdræt i forbindelse med dyrkning af Azolla. Læs mere

Små vindmøller på Nordisk Folkecenter

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan du opleve mange forskellige typer små vindmøller og husstandsmøller. Læs mere

Solceller på Nordisk Folkecenter

På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan du opleve solceller i alle afskygninger. Folkecenteret har siden etableringen været fortaler for og pioner i brugen af solceller. Læs mere

Solvarme

Længe før solceller oplevede deres nuværende popularitet har miljø- og økonomibevidste husejere udnyttet solens stråler til energi. Ikke til el, men til varmt vand. Læs mere