Gårdbiogasanlæg i Thy

I Thy er der en lang tradition for at producere energi af gylle. Processen reducerer udledningen af drivhusgasser fra gyllen og desuden er biogas vedvarende, CO2 neutral energi. I biogasprocessen fordøjer bakterier gyllen i iltfrie tanke og der dannes en blanding af metan og kuldioxid, som kan anvendes til produktion af varme og el i kraftvarmeværker. Læs mere

Vesløs Varmeværk A.m.b.a

På det lille fjernvarmeværk i Vesløs fyres udelukkende med træbriketter. Brændslet er et affaldsprodukt fra en møbelfabrik i nærheden og indkøbes i fællesskab med Østerild Fjernvarmeværk, da det er billigere at købe større mængder. Vesløs Varmeværk samarbejder også med Østerild og Frøstrup varmeværker om weekendvagter. På den måde holdes driftsudgifter nede og varmeprisen i bund. Læs mere

Østerild Fjernvarme A.m.b.a.

På det forbrugerejede fjernvarmeværk i Østerild, som leverer varme til ca. 250 forbrugere, fyres med træbriketter. Briketterne er et affaldsprodukt fra en nærliggende møbelfabrik som på denne måde minimerer sit spild. Læs mere

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.

I Klitmøller produceres både varme og elektricitet på kraftvarmeværket. To 16 cylinder naturgasmotorer genererer strøm og spildproduktet er varme, der sendes ud som fjernvarme. Når elpriserne er så lave, at det ikke kan betale sig at producere strøm, får mølboerne varmen fra værkets naturgasfyrede kedel istedet. Læs mere

Vestervig Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Det flisfyrede fjernvarmeværk i Vestervig har nogle af landets billigste fjernvarmepriser. Måske var det derfor borgerne i nabobyerne Agger og Krik i 2010 besluttede at skifte oliefyrene ud og få varmen fra Vestervig i stedet. Værkets høje virkningsgrad opnås ved forskellige tiltag, bl.a. ved at genindvinde varmen i den røggas som udvikles ved forbrændingen. Læs mere

Frøstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a

Med en tilslutningsprocent på 98 er Frøstrup Fjernvarmeværk en stor succes. Værket fyres med træflis fra skovene i Thy, og udnytter desuden billig overskudsvarme fra trappefabrikanten Dolle A/S, der er nabo til fjernvarmeværket. Det er en måde at sikre billig varme til forbrugerne samtidig med at overskudsvarmen ikke går til spilde. Læs mere

Azolla

I Nordisk Folkecenters Biodome finder du i bassinerne en meget interessant alge-bregne: Azolla. Vandplanter og alger har et enormt potentiale i fremtidens energiforsyning, da der potentielt kan udvindes store mængder brændstof af disse flydende planter. Samtidigt optager planter store mængder CO2 under væksten og bliver derved i realiteten et organisk CO2-lager. Læs mere

Biodome og algeproduktion

På Nordisk Folkecenter finder du noget så usædvanligt som en Biodome. Her kan du opleve, hvorledes Folkecenteret har et mindre fiskopdræt i forbindelse med dyrkning af Azolla. Læs mere