Projekt ”Område 4” – Omlægning til grøn opvarmning af privatboliger, som ikke er koblet på kollektiv varmeforsyning.

Op mod 4.000 husstande i Thisted Kommune bruger oliefyret, som primær eller sekundær varmekilde til opvarmning af deres bolig. Det svarer til ca. 20 % af alle husstande i kommunen. Hovedformålet med Thisted Kommunes Energi og Ressource politik er at reducere brugen af fossile brændsler og øge brugen af grøn energi. Derfor har dette projekt også været et oplagt indsatsområde for kommunen.

 

For to år siden begyndte Thisted Kommune, at kigge på potentialerne ved og mulighederne for, at private husstande med oliefyr skifter dem ud med varmepumper. Til en start så man isoleret på Hannæs-området i den nordlige del af kommunen, hvor husstandene ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning. Området fik navnet Område 4.

For at opnå en større kritisk masse blev Område 4 senere defineret noget bredere, så det nu omfatter alle private husstande i Thisted Kommune, som ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning.

Her kan du læse for-rapporten, der er udarbejdet for Thisted Kommune omkring Område 4.

 

Kommunen er selv gået forrest

Thisted Kommune har i mange år haft en høj andel af vedvarende energi i el-nettet. I takt med at de fossile brændstoffer udfases, bliver der en større andel af grøn energi i el-nettet både nationalt og lokalt. Flere studier har påvist, at varmepumper er en omkostningseffektiv teknologi for samfundet, da de mindsker de omkostninger der er forbundet med at indpasse vedvarende elektricitet i el-nettet, som eksempelvis vindkraft. Dette gælder både i de lokale el-net, men også på nationalt niveau.

For at fremme udviklingen af varmepumper i kommunen har Thisted Kommune selv installeret varmepumper i relevante offentlige byggerier. Eksempelvis er velfærdsbygningen ved Havbadet i Nørre Vorupør, Thisted Lufthavn og fyrbygningerne i Hanstholm udstyret med varmepumper.

Derudover har kommunen støttet arbejdet omkring og etablering af Energipunkt Frøstrup – et demonstrationshus åbent for borgere, hvor lokale håndværkere og leverandører udstiller forskellige typer af varmepumper m.m. til private boliger.

 

Varmepumper er ren win-win

Der knytter sig en række fordele både for den enkelte forbruger, den lokale elforsyning, det lokale erhvervsliv samt for miljøet, ved at udskifte oliefyret med varmepumper.

Ustabile oliepriser, et lavere energiforbrug og lavere energipriser, er nogle af økonomiske fordele som den private forbruger opnår ved at udskifte oliefyret med varmepumper. Men ved at udskifte til en billigere og miljøvenlig varmekilde, er det ligeledes med til fremtidssikre boligen og gøre den mere attraktiv ved et eventuel salg.

I Thisted Kommune produceres der langt mere strøm end der bliver brugt. Strømmen kommer primært fra områdets mange vindmøller. Overskydende energi eksportes ud af kommunen, hvilke i visse tilfælde ligefrem koster energiselskaberne penge, at komme af den grønne energi.

For den lokale elforsyning vil udrulning af varmepumper ligeledes have den fordel, at energiselskaberne bedre kan regulere på trykket i kablerne, da de i forbindelse med høj produktion kan sende energi ud til varmepumperne. Hvilket giver god mening, da der oftest er et naturligt behov for opvarmning af boligen, når det blæser og er koldt.

Og da der er tale om ren og grøn el fra vedvarende energikilder, vil en udskiftning af oliefyret til varmepumper, dermed også have en gavnlig miljømæssig effekt.

Derudover forventer kommunen, at udskiftning af oliefyret til varmepumper, vil komme lokale håndværkere og leverandører til gode.

 

Kommunen bakker op og giver stafetten videre

For Thisted Kommune, som medaktør, er projektet i sin afsluttende fase. Nu bliver stafetten snart givet videre til kommunens borgere og private aktører.

Som en sidste ting i projektet arranger Thisted Kommune sammen med Thy Mors Energi Elnet og det lokale foreningsliv informationsmøder for borgere, som bor i områder uden kollektiv varmeforsyning.  I foråret (2017) er der blevet afholdt tre møder og til efteråret kommer der igen en ny møderække.

På møderne bliver borgerne blandt andet informeret om fordele ved varmepumper, samt hvilke krav der er til boligen, for at opnå en optimal effekt af varmepumpen. Deltagerne kan også møde andre borgere, som allerede har fået installeret varmepumpe og høre om deres oplevelser.

Ydermere bliver der informeret om regeringens ordning, hvor man kan søge økonomisk støtte, hvis man anskaffer en varmepumpe.

Der orienteres ligeledes om muligheden for reduceret elafgift, når man har en varmepumpe.

 

Du kan læse mere om hvilke tilskud og fradrag du kan opnå, når du energirenoverer din bolig her:

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

 

OBS! Dit projekt må ikke være påbegyndt, før du søger.

 

 

Projekt ”Område 4” – kort fortalt:

 

Definition af ”Område 4”?

Område 4, er alle private husstande, som ikke er koblet op på kollektiv varmeforsyning, og hvor der dermed sker en individuel opvarmning af den enkelte husstand.

 

Hvem er projektets målgruppe?

Hustande, som bruger oliefyret, som primær eller sekundær varmekilde.

Kommunen anslår, at der er op til 4.000 husstande i kommunen, som bruger oliefyret, som deres primære eller sekundære varmekilde.

 

Hvad er formålet med projektet?

Som en del af kommunes Energi- og Ressource politik ønsker kommunen at medvirke til en grøn omstilling af varmeforsyning i private husstande, hvor den sorte energi droppes til fordel for grøn energi, og hvor udledningen af CO2 dermed reduceres i kommunen.

Kommunen håber, at projektet vil være med til at klæde de borgere bedre på, som står overfor at skulle udskifte deres varmeforsyning, i forhold til at vælge en løsning, der både er økonomisk fordelagtig for dem og samfundet samt godt for miljøet.

 

Hvad forventes en gennemsnitslig husstand at kunne spare ved at skifte oliefyr ud med varmepumpe?

Ca. 30 – 50 % af det hidtidige forbrug ved et anslået forbrug på ca. 2000 l. olie årligt.

 

Hvad vil der være af CO2 besparelse pr. husstand (gennemsnit)?

Der udledes 2,66 kg. CO² for hver liter olie der afbrændes. Ved et gennemsnitligt forbrug pr. husstand på ca. 2000 l. olie årligt udleder et oliefyr omkring 5.320 kg. CO².

Et gennemsnits hus med en luft til vand varmepumpe bruger ca. 5.300 kWh på årsbasis, udledningen er ca. 0,2 kg. CO² pr kWh. I alt udledes der således kun 1.060 kg CO² årligt ved denne løsning. I alt en reduktion på 4.260 kg CO² årligt.