Bedsted Fjernvarme A.m.b.a

Bedsted Fjernvarmeværk er et af de først etablerede fjernvarmeværker i Thy og var fra starten i 1963 oliefyret. Nu er de fossile brændsler helt skippet og der fyres med træpiller. En economizer udnytter varmen fra røggassen, så energitabet i varmeproduktionen er så lille som muligt.

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a
Balsbyvej 3, 7755 Bedsted, tlf.: 97 94 50 46
post@bedstedfjernvarme.dk
www.bedstedfjernvarme.dk

 • Rundvisninger: Efter aftale
 • Åbningstid: Hele året
 • Bestilling / reservation: Min. 2 arbejdsdage
 • Deltagerantal: Efter aftale
 • Pris for besøg: Gratis
 • Parkering: Gode parkeringsforhold ved værket
 • Offentlig transport: Toget standser på Bedsted Station 500 m fra værket
 • Toilet: Ja.

 

er et forbrugerejet andelsselskab hvis formål er at levere varme til borgerne i Bedsted by. Selskabet blev stiftet i 1963 og producerede fra starten varme med olie som brændstof.
bedsted-fjernvarme_20130410-DSC_0065-EditI 1964 var 142 forbrugere tilsluttet forsyningsnettet og i 1966 udvidedes værkets kapacitet med en endnu større kedel. I 1984 udskiftedes oliefyret med et kulfyr, men allerede fem år senere i 1989 steg kulpriserne dramatisk, hvilket fik Bedsted Fjernvarme til at kvitte de fossile brændsler og begynde at fyre med træpiller i kulfyret. I dag bruges oliefyret kun i spidsbelastningsperioder og som nødanlæg. Bedsted Fjernvarme forsyner 450 forbrugere med miljøvenlig varme, hvilket svarer til næsten 100% tilslutning. Hele 24 nye forbrugere kom til da Friplejehjemmet i Bedsted åbnede i marts 2013.

Produktionsomkostningerne på Bedsted Fjernvarme holdes bl.a. nede ved et moderne ledningsanlæg med højisolerede fjernvarmeledninger som sikrer lavt varmetab. Desuden justeres vandets fremløbstemperatur efter årstiden, så der ikke sendes for varmt vand ud til brugerne. Derved spares energi.

Træpillefyret

Bedsted Fjernvarmes primære brændsel er træpiller. Omkring 2800 tons træpiller ankommer til fjernvarmeværket om året og læsses af på risten i gulvet i den indendørs lagerhal. I porten er monteret støvfang i form af kraftige plastiklameller så støvet fra træpillerne ikke generer naboerne. Fra risten falder pillerne ned på et transportbånd i kælderen under lageret. Herfra føres materialet til en skovlelevator og ind i pillefyret. Det opvarmede vand ledes ud i fjernvarmerørene via en behovsstyret pumpe der kan suppleres af to manuelt styrede pumper. Vandets fremløbstemperatur er på mellem 74 og 76 grader.
bedsted-fjernvarme_20130410-DSC_0062-EditPillefyret er meget effektivt i forbrænding af brændslet og kun ganske lidt aske bliver tilbage. Asken bliver via en transporter under fyret ledt over i en container som tømmes efter behov, hvilket kun sker tre gange om året. Fyret yder som udgangspunkt 2,5 MW men kan komme op på 2,8 MW hvis der justeres de helt rigtige steder. Fyret er det oprindelige kulfyr fra 1984 som uden problemer kunne omdannes til pillefyr da det blev aktuelt i 1989.

Røgrensning og energioptimering

Der er monteret to røggascykloner som renser røgen fra forbrændingen for sundhedsskadelige partikler. Effekten tjekkes af myndighederne ved uanmeldte kontrolbesøg. En economizer som blev monteret i slutningen af 90’erne, øger værkets virkningsgrad, idet den udnytter den sidste del af røggassens varme inden røgen ledes ud af skorstenen, og desuden er designet til varmegenindvinding af spildvarme fra returvandet.

Styring og kontrol

bedsted-fjernvarme_20130410-DSC_0055-EditHos Bedsted Fjernvarme passes der godt på materiellet efter devisen “Udskift ikke noget der virker”. Derfor styres varmeværket stadig ved hjælp af det originale styringssystem af mærket Metra fra 1963. Det kan efterhånden være svært at skaffe reservedele, men med hjælp fra en lokal radiomontør findes der altid en løsning. Desuden er det gamle system meget robust, og der er sjældent brug for reparationer. Mange andre fjernvarmeværker er forlængst gået over til moderne computerstyrede SRO systemer, men i Bedsted går man meget ind for at være selvhjulpne, og sætter pris på udstyr der kan repareres på stedet. Det vil i øvrigt også være en dyr investering for fjernvarmeværket at installere nyt SRO system.

Vandbehandling

For at skåne fjernvarmesystemet gennemgår vandet der cirkulerer mellem værket og forbrugerne en vandbehandlingsprocess, hvor det bl.a. blødgøres ved tilsætning af salt. Desuden filtreres vandet gennem et posefilter som opfanger selv meget fine partikler, så rør, ventiler m.m. ikke tilstoppes.

Gratis forbrugerservice

bedsted-fjernvarme_20130410-DSC_0066-EditHos Bedsted Fjernvarme er gode råd gratis. Kunderne tilbydes gratis eftersyn af fjernvarmeanlægget, samt råd og vejledning om korrekt betjening af anlægget. Bl.a. rådes kunderne til at føre ugentlig kontrol med varmeforbruget. For selv om fjernvarme normalt fungerer fejlfrit så kan defekte ventiler eller utætheder give uforholdsmæssigt højt forbrug som måske først opdages når varmeregningen skal betales. Et eftersyn fra Bedsted Fjernvarme indebærer også kontrol af returvandets temperatur. Den skal helst være så lav som muligt da det betyder at varmen er udnyttet optimalt ude hos kunden. Hvis temperaturen på returvandet derimod er for høj betyder det, at varmen ikke er blevet udnyttet og fjernvarmeværket må sende endnu mere varmt vand ud i rørene, hvilket koster energi både til opvarmning af vandet og udpumpning i rørene. Bedsted Fjernvarmes forbrugerservice er altså med til at reducere værkets produktionsudgifter og dermed sparer forbrugerne penge.

Priser

bedsted-fjernvarme_20130410-DSC_0048-EditHvert år indberetter fjernvarmeværkerne i Danmark deres priser til Energitilsynet. Iflg. Energitilsynets prisoversigt over fjernvarmepriser pr. 18. december 2012 koster fjernvarmen fra Bedsted Fjernvarme 425 kr. pr. MWh inklusive moms. For en standard lejlighed på 75 m2 angives et årligt forbrug på 15 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 9.453 kr. For et standard enfamiliehus på 130 m2 angives et årligt forbrug på 18,1 MWh, hvilket svarer til en årlig pris for varme på 11.886 kr.

Disse priser er dog standardpriser og siger ikke noget om den faktiske varmepris. For at beregne den er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i boligens konkrete forbrug, også kaldet de variable bidrag, og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag dvs. abonnements- og effektbidrag. Se flere fjernvarmepriser på www.energitilsynet.dk

 

Faktaboks

 

 • Bygget 1963 – Senest renoveret 1996
 • 2,5 MW pillefyret kedel, Danstoker
 • 3,0 MW oliefyret (gasolie) kedel, Vølund
 • Economizer, Vølund.